Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Dezvoltarea socio-economică a raionului Nisporeni
Dezvoltarea socio-economică a raionului Nisporeni
18.11.2007 Accesări: 2618
Text:
 
NOTA INFORMATIVA

cu privire la dezvoltarea socio-economică a raionului Nisporeni
pe 9 luni 2007.

INDUSTRIA

În 9 luni ale anului 2007 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate din raion au fabricat producţie în preţuri medii în valoare de 34177,0 mii lei. Indicele producţiei industriale în raport cu perioada respectivă a anului precedent a constituit 79,1 %. Sectorul privat din industrie a asigurat 88,9 % din volumul total de producţie fabricat în raion.
Situaţia din sectorul industrial al economiei este determinată de rezultatul activităţii întreprinderilor din sectorul de vinificaţie, ponderea volumului cărora în volumul total de producţie pe raion constituie 84,8 %, tot odată producţia de vinificaţie s-a redus cu 32,8 la sută faţă de perioada respectivă a anului 2006.
Întreprinderile pentru prelucrarea cărnii au fabricat producţie în valoare de 2835,0 mii lei în preţuri medii, constituind doar 11,1 % din volumul total de producţie pe raion. Faţă de ianuarie-septembrie 2006 sporind cu 40,3 la sută. Fabricarea pâinii în volumul total de producţie în preţuri medii constituie 4,1 %, sporind faţă de 9 luni 2006 cu 25,2 la sută. Ponderea articolelor de îmbrăcăminte constituie 14,8 % in preţuri medii din volumul producţiei industriale total pe raion, sporul faşă de aceiaşi perioadă a anului trecut constituie 13,2 la sută.

AGRICULTURA

La data din 01 octombrie 2007 în sectorul obştesc s-au recoltat – 475 tone cereale şi leguminoase. În medie la 1 ha s-a obţinut câte 10,5 gn faţă de 17,6 în 2006.
La aceiaşi dată, gospodăriile agricole recoltase:
• fructe – 29 tone, faţă de 216 tone în anul 2006;
• tutun – 127 tone, faţă de 406 tone în 2006;
• floarea soarelui – 113 tone, faţă de 102 tone în anul 2006.
În sectorul zootehnic obştesc în cele 9 luni ale anului curent s-a produs
549 gn de carne (masă vie) şi s-a realizat pentru sacrificare – 214 gn,
înregistrându-se o creştere la realizare de 4,7 ori.

Efectivul de animale în toate categoriile de gospodării la 01.10.2007 constituiau:

/capete/
2006 2007 2007
în % faţă
de 2006 +, -

1. Bovine - total 6277 5696 90,7 -581
inclusiv vaci 4542 3849 84,7 -693
2. Porcine - total 14209 14144 99,5 -65
din care în întreprinderi
agricole 79 102 129,1 +23
3. Ovine şi caprine 23472 22243 94,8 -1229
4. Păsări 299633 294076 98,1 -5557
din care în întreprinderi
agricole 8175 - - - -

Comparativ cu situaţia din 01.10.2006 s-a redus şeptelul de bovine cu 9 la sută, vaci - cu 15 %; porcine – cu 0,5 %, ovine şi caprine – cu 5 %, păsări –cu 2 %.
Sectorului privat îi aparţine 100 % de bovine, vaci, ovine şi caprine.


INVESTIŢII ÎN CAPITAL FIX

În ianuarie-septembrie 2007 din contul tuturor surselor de finanţare au fost realizate 100 423,6 mii lei investiţii în capital fix (în preţuri curente), toate fiind însuşite la construcţia obiectelor de menire productivă.
Investiţiile însuşite au sporit de 4,1 ori faţă de perioada respectivă a anului precedent. O intensificare a activităţii investiţionale a fost înregistrată în sectorul public, cota – parte al căruia în volumul total al mijloacelor însuşite a constituit 93,1 %. Pentru realizarea procesului investiţional în perioada de 9 luni a.c au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale întreprinderilor, cota - parte a cărora a constituit 85,0 % din volumul total al mijloacelor utilizate.


COMERŢUL INTERIOR ŞI SERVICIILE

În 9 luni ale anului 2007 populaţiei i-au fost comercializate mărfuri în valoare de 128 595,2 mii lei, alcătuind faţă de aceiaşi perioadă 2006 – 35,8 mai mult în preţuri curente. În această perioadă prin sectorul neorganizat de comerţ (prin pieţe) au fost comercializate mărfuri cu amănuntul în valoare de 58 869,7 mii lei, sporind cu 37,3 % faţă de vînzările înregistrate în perioada respectivă a anului precedent.
Ponderea acestuia în volumul total de vînzare a atins 45,8 %. Prin unităţile comerciale au fost realizate mărfuri cu amănuntul în valoare de 69 726,2 mii lei, sau cu 34,7 % mai mult faţă de aceiaşi perioadă a anului 2006.
Stocurile de mărfuri existente în comerţul organizat la 01 octombrie 2007 s-au cifrat la 15 790,3 mii lei, sau cu 63,9 % mai mult faţă de 01 octombrie 2006.

SERVICIILE CU PLATĂ PRESTATE POPULAŢIEI

În perioada de analiză volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile economice din raion a constituit 34 814,4 mii lei în preţuri curente, ritmul de creştere constituind 126,7 %.
Creşterea s-a realizat pe sama activităţii desfăşurate de agenţii economici din sectorul public, care au prestat servicii cu plată în sumă de 14 274,7 mii lei, sporul faţă de aceiaşi perioadă a anului 2006 a constituit 21,2 %. Cota lor în volumul de servicii constituie 41,0 %.

TRANSPORTUL

În perioada de analiză, întreprinderile specializate de transport auto din raion au transportat 4,6 mii tone de marfă, sau cu 82 % mai puţin faşă de perioada respectivă a anului 2006.
Parcursul mărfurilor faţă de perioada anului trecut s-a micşorat cu 32 % şi a însumat 293,3 mii tone-km, Ponderea cea mai însemnată în volumul total de mărfuri transportate alcătuiesc materialele de construcţie (100 %).
În aceiaşi perioadă au fost transportaţi 397,2 mii călători, sau cu 64 % mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2006.
Parcursul pasagerilor cu autobuse (microbuze) pe traseele de folosinţă generală constituie 17 209,6 mii pasageri-km, ori cu 5.0 la sută mai mult faţă de perioada anului 2006.
Mijloacele de transport auto în exploatare, numărul autocamioanelor - au scăzut cu 10 %, a autobuzelor cu 17 % faţă de 2006.

TELECOMUNICAŢII

Întreprinderile de telecomunicaţii în perioada nominalizată au prestat servicii de comunicaţii în sumă de 22 211,5 mii lei, din care serviciile către populaţie 19 228,1 mii lei.
La 01 octombrie 2007 se numărau 16 026 posturi telefonice principale, circa 95 % din numărul total de posturi revin posturilor la domiciliu.
Mărimea veniturilor de la prestarea serviciilor de comunicaţii este influenţată de creşterea numărului posturilor telefonice şi introducerea unor noi tipuri de servicii.

REMUNERAREA MUNCII

Salariul mediu lunar al unui lucrător din economie şi sfera socială pe 9 luni 2007
a fost de 1231,9 lei, fiind în creştere faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 12,7 %.
Niveluri maxime au fost înregistrate:
• în transport şi comunicaţii – 2854,4 lei;
• activităţi financiare – 1771,9 lei.
Sub media pe raion au fost retribuiţi salariaţii:
• din comerţ – 1034 lei,
• agricultură – 1057,8 lei;
• cultură – 782,4 lei.

La 01.10.2007 în câmpul muncii erau angajaţi 4 980 salariaţi, inclusiv:
• în învăţământ – 1795 persoane;
• sănătate – 689 persoane;
• industrie – 708 persoane.
La aceiaşi dată în raion sunt înregistrate 340 locuri de muncă libere, din care 182 – în industrie.


SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ

Conform datelor statistice, în cele 9 luni ale anului 2007, la Oficiul stării civile din raion au fost înregistrate următoarele:
/ persoane /

Nr. d/o 2006 2007 2007 faţă de 2006

în % +; –

1 Născuţi – total 565 526 93,0 – 39
inclusiv: morţi 2 4 de 2 ori + 2
2 Decedaţi – total 580 586 101,0 + 6
nclusiv:
copii în primul an
de viaţă 6 6 – –
3 Spor natural – 17 – 64 de 3,8 ori –
4 Căsătoriţi 283 296 105,0 + 13
5 Divorţaţi 146 134 92,0 - 12

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2006, toţi indicii demografici, cu excepţia deceselor şi căsătoriilor, sunt în descreştere. Unicul factor pozitiv în evidenţa fenomenelor demografice în raion este diminuarea numărului de divorţuri cu 8 %.

ÎNCASAREA VENITURILOR PE TIPURI DE IMPOZITE
LA DATA DIN 01.11.2007

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2007 Bugetul public Naţional a fost realizat în sumă totală de 39 551,8 mii lei, inclusiv pe bugete:

- Bugetul de stat – 7 068,8 mii lei;
- Bugetul local – 12 058,4 mii lei;
- Bugetul asigurărilor sociale – 17 684,0 mii lei;
- Primele de asigurări medicale – 2 740,6 mii lei.

Planul încasărilor veniturilor la Bugetul Public Naţional n-a fost îndeplinit cu 3399,1 mii lei, sau cu 7,9 la sută.

Încasarea veniturilor pe tipuri de impozite pe 10 luni a anilor 2006 şi 2007 se caracterizează astfel:

Nr. d/o
2006 Plan Real În % faţă
2007 2007 de plan
1.Bugetul Consolidat 18486,4 20100,9 19127,2 95,2
Inclusiv:
bugetul local 11534,2 11834,9 12058,4 101,9
2.Bugetul Republican 6952,2 8266,0 7068,8 85,5
3.Fondul social 14413,6 20268,1 17684,0 87,3
4.Primele de asigurări
medicale 1896,3 2581,9 2740,6 106,1
5.În total la Bugetul
Public Naţional 34796,3 42950,9 39551,8 92,1ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI

La 01 septembrie 2007 în raion erau înregistraţi 19 743 agenţi economici, inclusiv :

• 18434 gospodării ţărăneşti (GŢ);
• 947 întreprinderi individuale (ÎI);
• 21 societăţi pe acţiuni (SA);
• 260 societăţi cu răspundere limitată (SRL);
• 22 întreprinderi de stat (ÎS);
• 59 altele.

La 01 septembrie 2007 au prezentat rapoarte financiare 188 agenţi economici, sau 87 % din cei 216 înregistraţi pe teritoriul raionului, 28 agenţi economici n-au prezentat rapoarte financiare.
Din toţi agenţii economici care au prezentat dări de samă:
• 75 agenţi economici, sau 40% au obţinut profit în sumă de 14 382 mii lei;
• 74 agenţi economici, sau 40 la sută au admis pierderi în sumă de 8 118,0 mii lei:
• 21 agenţi economici, sau 11 % n-au rezultat financiar;
• 18 agenţi economici, sau 10 % au declarat lipsa activităţii economice.

Vânzările nete ale agenţilor economici au constituit 183 906,0 mii lei, costul vânzărilor – 164 215,0 mii lei, iar încasările băneşti din vânzări – 204 702,0 mii lei.
Ponderea cea mai mare în volumul vânzărilor îi revine comerţului cu ridicata şi amănuntul – 71 %, industriei prelucrătoare – 14 %.
Mari pierderi au admis:
- întreprinderile din ramura industriei – 3 020,0 mii lei;
- agricultura, economia vânatului – 2 844,0 mii lei.


AGRICULTURA, ECONOMIA VÎNATULUI, SILVICULTURA, PESCUITUL.

În această ramură au activat 23 agenţi economici: au admis pierderi– 1 992,0 mii lei faţă de +282,0 mii lei profit în aceiaşi perioadă a anului 2006, inclusiv:
• 7 agenţi economici, ori 30 % au obţinut profit ( +260,0 mii lei);
• 9 agenţi economici, ori 40 % din numărul total au suferit pierderi în sumă de 2 251,0 mii lei;
• 5 agenţi economici, sau 22 % - n-au avut rezultat financiar:
• 2 agenţi economici, ori 4 % - n-a avut activitate financiară.


INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

În această ramură au activat în total 49 agenţi economici. În perioada de analiză a. 2006 au admis în total pierderi – 4880,0 mii lei, în 2007 au obţinut profit +273,0 mii lei, inclusiv:
- 17 agenţi economici au obţinut profit, ori 35 %, ce a constituit +3695,0 mii lei;
- 24 agenţi economici au suferit pierderi, ori 49 %, ce a constituit – 3422,0 mii lei;
- 2 agenţi economici au arătat că nu au rezultat financiar;
- 6 agenţi economici n-au avut activitate.

ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU RIDICATA ŞI AMĂNUNTUL.

În total au activat 70 agenţi economici şi au obţinut profit în sumă de + 5001,0 mii lei, faţă de + 3385,0 mii lei în 2006.
• Au primit profit 33 agenţi economici, ori 47 % din numărul total, în mărime de + 6804,0 mii lei;
• 21 agenţi economici, ori 30,0 la sută au suferit pierderi, ce a constituit suma de 1803,0 mii lei;
• 7 agenţi economici, ori 10 % n-au avut rezultat financiar;
• 9 agenţi economici, ori 12,8 la sută - n-au avut activate economică.
Şef secţie economie,
Ilie Micu


 
Prima / Evenimente / Dezvoltarea socio-economică a raionului Nisporeni
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.02.2020
Vizitatori: 873796
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran