Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ghidul investitorului.
Ghidul investitorului.
07.12.2007 Accesări: 3398
Text:
 
Ghidul investitorului
Sursa // miepo, www.moldova.md


Oportunităţi Investiţionale.

Există motive întemeiate pentru a investi în Republica Moldova. Moldova oferă un şir de avantaje:
• Democraţie stabilă.
• Localizare strategică – poziţia geografică avantajoasă între est şi vest
• Odată cu aderarea României la UE la 1 ianuarie2007 Republica Moldova a devenit vecină cu UE.
• Forţă de muncă ieftină cu un grad înalt de calificare şi cunoştinţe extinse în domeniul limbilor (în particular Româna şi Rusa).
• Bogată în resurse naturale în special în sectorul agro-alimentar unde Moldova este un furnizor tradiţional de produse de calitate pentru întreaga regiune.
• Condiţii climaterice favorabile pentru producerea unei varietăţi de produse agricole.
• Preferinţe comerciale oferite de UE.
• O mulţime de acorduri comerciale cu toate statele CSI.

În afară de aceasta, Guvernul Moldovei a introdus un şir de stimulenţi fiscali în formă de scutiri ale impozitului corporativ, stimulenţi speciali pentru anumite genuri de activitate .
Guvernul Republicii Moldova întreprinde acţiuni clare de îmbunătăţire a mediului investiţional şi de reducere a barierelor legislative şi normative pentru investitorii străini.

Motive pentru a investi.

Principalul act care reglementează cadrul juridic al investiţiilor străine este „Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător” Nr. 81-XV, din 18 martie 2004.
Legea stabileşte un set de principii şi prevederi. Investitorii beneficiază de următoarele drepturi şi obligaţii:

Drepturile investitorilor

1. Libertatea efectuării investiţiilor
Investitorii îşi pot plasa investiţiile în orice domeniu al activităţii de întreprinzător cu condiţia că vor fi respectate interesele securităţii naţionale, prevederile legislaţiei antimonopol, normele de protecţie a mediului înconjurător, de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi ordinea publică.

2. Nediscriminarea investiţiilor
Investiţiile nu se supun discriminării în funcţie de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, loc de înregistrare, stat de origine al investitorului sau din orice alt motiv.

Investitorilor li se acordă condiţii echitabile de activitate, care exclud aplicarea de măsuri ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, achiziţionarea sau dispunerea investiţiilor.
Orice privilegiu acordat investitorilor, care nu contravine prevederilor acordurilor internaţionale, va fi respectat şi nu va constitui un obiect al discriminării.

3. Transparenţa
Actele legislative şi normative care pot afecta investiţiile în mod direct, vor fi date publicităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Autorităţile publice, care intenţionează să elaboreze politici investiţionale noi, vor organiza consultări publice înainte de realizarea acestor politici, le vor publica sau le vor face publice înainte de implementarea lor.
Autorităţile publice vor răspunde oricăror adresări din partea investitorilor şi vor furniza informaţie privind investiţiile.

4.Garanţia respectării drepturilor investitorilor
Autorităţile publice vor respecta drepturile investitorilor prevăzute de lege.
În cazul nerespectării drepturilor investitorului de către o autoritate publică, acesta este îndreptăţit să solicite înlăturarea încălcării şi înlăturarea pagubei.
Investiţiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri cu efect similar, care ar putea priva investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiţiei.

5.Garanţia reparării prejudiciului
Investitorul beneficiază de dreptul la reparaţia prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor sale sau prin alte acţiuni nelegitime ale autorităţii publice. Despăgubirea este echivalentă cu valoarea reală a prejudiciului cauzat şi va fi reparată din contul autorităţii publice vinovate.

6.Soluţionarea diferendelor
Diferendele investiţionale trebuie soluţionate printr-o înţelegere comună. În cazul nesoluţionării pe această cale, diferendul se supune soluţionării instanţei judecătoreşti competente a Republicii Moldova sau unei judecăţi arbitrale, ţinând cont de convenţiile internaţionale de arbitraj.

7.Alte drepturi
- Investitorii străini beneficiază de dreptul de a utiliza şi de a transfera liber mijloacele băneşti şi bunurile pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara ei după onorarea obligaţiilor fiscale.
- Investitorii străini beneficiază de dreptul de a converti liber moneda naţională a Republicii Moldova în valută străină şi viceversa în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
- Investitorii străini au dreptul să repatrieze veniturile lor obţinute în Moldova după onorarea obligaţiilor fiscale.
- Investitorii străini beneficiază de dreptul de a avea în proprietate bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova pentru a desfăşura activitatea de întreprinzător, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic.

Obligaţiile investitorilor

• Respectarea obligaţiilor de către investitori
• Investitorii sunt obligaţi să desfăşoare activitatea investiţională în conformitate cu acordurile internaţionale, cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.
• Investitorii sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele legitime ale autorităţilor publice.
Înfiinţarea unei întreprinderi

Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi este principalul instrument juridic care reglementează desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova.

Legea determină persoanele care sunt autorizate să desfăşoare activitate de antreprenoriat şi stabileşte principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi.

Legea prevede aceleaşi condiţii de înfiinţare a unei întreprinderi pentru cetăţenii moldoveni şi pentru investitorii străini şi întreprinderile astfel formate au drepturile unei persoane fizice sau juridice.

Întreprinderile au dreptul de a procura proprietate şi de a folosi această proprietate pentru activitatea sa de antreprenoriat, de a utiliza orice resurse, de a-şi stabili, în mod independent, genurile de activitate, preţurile şi tarifele la producţia fabricată, de a deschide conturi la bancă în scopul efectuării operaţiunilor bancare, de a angaja şi de a concedia lucrători, de a dispune liber de venitul obţinut de pe urma activităţii de antreprenoriat şi de a ataca în instanţa judecătorească competentă acţiunile autorităţilor administraţiei publice şi ale altor organe care îi lezează drepturile sau interesele legitime.

Obligaţiile întreprinderilor includ respectarea regulilor de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, asigurarea calităţii cuvenite a mărfurilor fabricate, obţinerea licenţelor de stat, încheierea contractelor de muncă, achitarea cu bugetul, cu lucrătorii angajaţi (la un nivel care să nu fie inferior salariului minim), crearea unor condiţii normale de muncă, minimizarea poluării mediului înconjurător şi protecţia lucrătorilor angajaţi.

Statul creează tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale şi garantează respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime.
Întreprinderile au dreptul să practice orice genuri de activitate, cu excepţia celor interzise de lege, dar numai după ce au obţinut licenţa de stat pentru genul respectiv de activitate.

Cetăţenii străini care practică activităţi de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
Legea defineşte principalele forme organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat:
• Societate pe acţiuni
• Societate cu răspundere limitată
Mai sunt şi alte forme organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat, dar acestea sunt mai puţin relevante pentru investitorii străini.
Societatea pe acţiuni
Societatea pe acţiuni este compania, a cărei capital statutar este divizat în cote (părţi) egale, care sunt distribuite între membrii fondatori în funcţie de aportul fiecăruia la capitalul social al societăţii. Există două forme de societăţi pe acţiuni, societăţi pe acţiuni de tip deschis şi societăţi pe acţiuni de tip închis.

Capitalul statutar poate fi subscris în formă de bani, hârtii de valoare sau alte forme de active.
Societate cu răspundere limitată
Membrii fondatori ai societăţilor cu răspundere limitată nu au acţiuni în companie, contribuţia lor este definită în documentele de înfiinţare ale companiei.

Legea defineşte forma de investiţie care poate fi utilizată pentru întreprinderile cu capital străin. Investitorii străini pot înfiinţa întreprinderi sub formă de întreprinderi mixte sau întreprinderi doar cu capital străin.
O companie străină poate să înfiinţeze o filială sau o reprezentanţă. Filiala sau reprezentanţa înfiinţată în Republica Moldova de o companie nerezidentă sau de o companie rezidentă cu investiţii străine nu constituie un subiect juridic.

Înregistrarea

Fiecare întreprindere, filială sau reprezentanţă trebuie să fie înregistrate oficial până la începerea activităţii lor economice.
Pentru înregistrare este necesar să fie prezentat Camerei Înregistrării de stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale un set de documente în original sau certificate la notar.
Investitorii străini trebuie să traducă toate documentele în limba de stat, ele trebuie să fie semnate de către toţi fondatorii şi semnăturile trebuie să fie autentificate la notar (în cazul în care semnăturile sunt autentificate peste hotarele republicii, ele trebuie să fie traduse şi legalizate).

Licenţierea

Unele genuri de activităţi necesită licenţă. Genurile de activitate pentru care este necesară licenţa sunt stabilite de „Legea privind licenţierea unor genuri de activitate”.

Investiţiile străine

„Legea cu privire la investiţii în activitatea de antreprenoriat” prevede că investiţiile străine pot fi create în formă de societăţi mixte şi întreprinderi cu participarea capitalului străin.
„Legea cu privire la investiţii în activitatea de antreprenoriat” defineşte societatea mixtă ca fiind o întreprindere creată în conformitate cu legislaţia, al cărei capital statutar este format parţial din investiţii străine. Întreprinderile cu participarea capitalului străin sunt definite ca fiind întreprinderi a căror capital statutar este format în întregime din investiţii străine.
Procedurile de înregistrare, funcţionare şi lichidare a întreprinderilor cu capital străin sunt identice celor ale întreprinderilor autohtone.
Filiale şi agenţii
Întreprinderile nerezidente au dreptul să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe comerciale-economice.
Filialele întreprinderilor nerezidente capătă statut de întreprindere aparţinând integral investitorilor străini. Agenţiile întreprinderilor nerezidente capătă statutul de companii ne-corporative şi nu au dreptul să desfăşoare activitate economică.
Întreprinderile cu investiţii străine au dreptul să înfiinţeze filiale şi agenţii economice şi comerciale atât în interiorul, cât şi în afara Republicii Moldova. Filialele şi agenţiile economice create în Moldova de întreprinderile rezidente cu investiţii străine nu sunt considerate ca subiecte juridice.

Facilităţi pentru investiţii

Facilităţi generale privind impozitele
În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, întreprinderile înregistrate în Moldova beneficiază de facilităţi fiscale pentru investiţii:
1.Întreprinderile, al căror capital social depăşeşte 250000 dolari SUA, sunt scutite de impozitul pe venit în mărime de 50% pe o perioadă de 5 ani consecutivi.
2.Întreprinderile, al căror capital social depăşeşte 2000000 dolari SUA, sunt scutite de impozitul pe venit în mărime de 100% pe o perioadă de 3 ani consecutivi.
Cel puţin 80% din impozitul pe venit nevărsat la buget trebuie să fie reinvestit în fiecare an în dezvoltarea producţiei proprii sau în programe de stat de dezvoltare economică.
Întreprinderile, inclusiv cele cu participare străină, ale căror scutiri din impozitul pe venit au expirat, beneficiază de o reducere a venitului lor impozabil în mărime de 50% din valoarea iniţială a bunurilor materiale achiziţionate pe termen lung, inclusiv cele obţinute în urma contractelor de închiriere.

În prezent, una dintre sarcinile primordiale ale Guvernului este atragerea investiţiilor şi crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atât străini, cât şi autohtoni.

În legătură cu aceasta, se iau măsuri necesare pentru stimularea activităţii de întreprinzător şi ameliorarea climatului investiţional, accentuîndu-se amplasarea geografică a ţării, forţa de muncă calificată, solurile fertile şi participarea republicii în cadrul zonelor de comerţ liber cu ţările CSI şi cele din Sud-Estul Europei.

Atractivitatea investiţională a Moldovei e determinată şi de faptul, că din iunie 2001 ţara este membru al OMC şi al Pactului de Stabilitate. A fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană (UE). Republica mai are acces pe pieţe prin intermediul Sistemului General de Preferinţe (GSP+) cu UE, Elveţia, Japonia etc. Astfel, UE a acordat acces liber, fără aplicarea taxelor vamale, pe pieţele sale interne a 7200 grupe de produse.

Actele legislative adoptate în ultima perioadă (Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Legea cu privire la comerţul electronic, Legea cu privire la leasing), precum şi noile proiecte de legi elaborate în domeniul economiei, au un singur scop – asigurarea unei politici economice a statului – echilibrată şi previzibilă, simplificarea creării şi funcţionării întreprinderilor, precum şi stimularea noilor investiţii.

Facilităţi suplimentare

Legislaţia fiscală naţională în vigoare prevede un şir de facilităţi privind investiţiile la plata:
a) impozitului pe venit;
b) taxei pe valoarea adăugată (TVA);
c) accizelor, şi
d) taxei vamale.

Introducere

Sistemul fiscal al Republicii Moldova cuprinde impozitele şi taxele, principiile, formele şi metodele stabilirii lor, modificările şi anulările, precum şi măsurile de asigurare a achitării lor.

Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate si concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată. Taxa este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.

Legislaţia fiscală se compune din Codul Fiscal şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta.

Impozitarea se efectuează în baza Codului Fiscal şi a altor acte normative publicate în mod oficial. Actele normative fiscale adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Controlului Vamal, de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nu trebuie să contravină prevederilor Codului Fiscal sau să depăşească limitele lui.

În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de stat şi locale.
Impozitele şi taxele de stat includ: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxa vamală, impozitul pe privatizare şi taxele percepute în fondul rutier.

Impozitele şi taxele locale includ: impozitul funciar, impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul pentru folosirea resurselor naturale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii, taxa hotelieră, taxa pentru amplasarea publicităţii, taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală, taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, taxa de piaţă, taxa pentru parcarea autovehiculelor, taxa balneară, taxa de la posesorii de câini, taxa pentru dreptul de a efectua filmări cinematografice şi televizate, taxa pentru trecerea frontierei de stat, taxa pentru dreptul de a vinde în zona vamală şi taxa pentru dreptul de a presta servicii de transportare a călătorilor.

Impozitele şi taxele percepute în conformitate cu Codul Fiscal şi cu alte acte normative reprezintă una din sursele de venit ale bugetului naţional consolidat.
Impozitul pe venit şi taxa pentru folosirea drumurilor reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, iar impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor locale.
Principalele taxe în Moldova

Impozitul pe venit al persoanelor juridice

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice care obţin venit din orice surse aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi persoanele juridice şi fizice care obţin venit din sursele aflate în afara Republicii Moldova.

Venitul impozabil este venitul brut obţinut de către persoana juridică pe parcursul unei anumite perioade fiscale, exceptând deducerile şi scutirile la care are dreptul această persoană.

Impozitul pe venit al persoanelor fizice

Conform prevederilor Codului Fiscal, subiecţi ai impozitului pe venit al persoanelor fizice sunt următoarele persoane:
1.Cetăţeni ai Republicii Moldova care obţin venituri din sursele aflate pe teritoriul Moldovei, precum şi venituri obţinute din operaţii financiare în afara Republicii Moldova;
2.Întreprinderile cu statut de persoană juridică – întreprinderile individuale, parteneriatele limitate, parteneriatele generale, gospodăriile ţărăneşti;
3.Cetăţenii străini.
Contribuabilii rezidenţi sunt persoanele care au domiciliu şi s-au aflat în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

Venitul impozabil brut constă din:
1.Venitul provenit din activitatea profesională;
2.Plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate;
3.Onorariile, primele şi alte retribuţii similare acordate de patron ;
4.Venitul obţinut sub formă de dobândă;
5.Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă;
6.Venitul din chirie;
7.Încasările primite de avocaţi, comisioanele şi alte încasări.
Impozitarea Indirectă
Taxa pe Valoarea Adăugată
Taxa pe Valoarea Adăugată este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Înregistrarea subiectului impozabil al TVA
Subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el a efectuat într-o perioadă de oricare 12 luni consecutive livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 100000 lei.

Taxele vamale

Cadrul juridic în domeniul activităţilor vamale al Republicii Moldova este controlat de Codul Vamal, Legea cu privire la Tariful Vamal, Acordurile Internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Politica tarifară se bazează pe regimul comercial stabilit de către ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Tariful consolidat este liberalizat.

Taxa vamală nu se aplică la importarea mărfurilor din România şi din ţările care au ratificat acordul de creare a acordului de comerţ liber. Taxa vamală nu se aplică nici la exportarea mărfurilor din Moldova. Se percepe o taxă mică pentru controlul vamal.


Accizele

Accizul este un impozit general de stat, stabilit pentru unele mărfuri de consum şi pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
Subiecţi ai impunerii accizelor sunt:
1.Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
2.Persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor scutite de plata accizelor;
3.Persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc.
Accizele nu se achită la importarea ajutoarelor umanitare, mărfurilor de asistenţă tehnică, precum şi a mărfurilor destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice. De asemenea, legislaţia prevede o listă de regimuri vamale cu scutire a plăţii accizelor (tranzit, depozit vamal, admitere temporară, reimport, perfecţionare pasivă, zonă economică liberă, etc.).

Taxa percepută în fondul rutier

Taxa pentru folosirea drumurilor percepută de la deţinătorii mijloacelor de transport se percepe odată pe an şi mărimea ei depinde de volumul motorului autovehiculului.

Instituţia responsabilă

Instituţia responsabilă de toate chestiunile legate de impozite este Ministerul Finanţelor. Direcţia Politică Fiscală din cadrul Ministerului este responsabilă de stabilirea politicilor impozitelor.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este responsabil de administrarea şi colectarea plăţilor impozitelor, care de obicei se efectuează prin transferuri bancare electronice.

Scutiri de impozit pe venit

Întreprinderile mici (mai puţin de 19 angajaţi şi cu o cifră de afaceri de mai puţin de 226 000 dolari SUA), gospodăriile ţărăneşti şi cooperativele agricole sunt scutite de impozitul pe venit pe o perioadă de trei ani. La sfârşitul acestei perioade întreprinderile pot beneficia de o reducere de 35% din impozitul pe venit pentru încă 2 ani.
La calcularea venitului impozabil pot fi luate în calcul următoarele cheltuieli :
•Dobânda pentru împrumut
•Uzura mijloacelor fixe
•Amortizarea activelor nemateriale
•Donaţiile în scopuri filantropice şi sponsorizările
•Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare
•Pierderile şi rebuturile
•Datoriile nerecuperabile (compromise)
•Cheltuielile de reparaţie a mijloacelor fixe
•Cheltuielile pentru călătoriile de afaceri ale angajaţilor
•Cheltuielile de asigurare
Cota de impozit pentru persoanele juridice - în mărime de 0 % din venitul impozabil – din 01.01.2008

Scutiri de TVA

TVA-ul nu se aplică unui număr de bunuri şi servicii importate care contribuie la activitatea de antreprenoriat a întreprinderilor din Republica Moldova. TVA-ul de asemenea nu se aplică mijloacelor fixe depuse în capitalul social al întreprinderii.

Facilităţile referitor la taxele vamale

Activele materiale importate în calitate de mijloace fixe pentru a contribui la capitalul statutar al întreprinderii sunt scutite de taxele vamale.
De scutiri de taxe vamale de asemenea beneficiază: transportările internaţionale de mărfuri şi pasageri, bunurile pentru utilizarea oficială a cetăţenilor străini, tranzacţiile de valută naţională şi străină, donaţiile şi ajutorul umanitar.

Sunt scutite de taxele vamale bunurile importate temporar în zonele economice libere pentru a fi prelucrate şi reexportate.

Anul fiscal

Contribuabilii trebuie să achite impozitul pe venit din venitul lor impozabil la sfârşitul anului fiscal în care a fost obţinut venitul. Anul fiscal este un an calendaristic.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează pe baza raportului anual privind veniturile şi se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

 
Prima / Evenimente / Ghidul investitorului.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.02.2020
Vizitatori: 873752
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran