Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Strategia de dezvoltare economică şi atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni (2009-2013)
Strategia de dezvoltare economică şi atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni (2009-2013)
20.03.2009 Accesări: 5177
Text:
 
Strategia de dezvoltare economică şi de atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni (în continuare Strategie) reprezintă un document elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalier Nisporeni-Prut”, finanţat de Uniunea Europeană.

În procesul de elaborare a Strategiei pentru încurajarea economiei, atragerii investiţiilor şi dezvoltării turismului transfrontalier au fost luate în consideraţie: obiectivele Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului Nisporeni elaborată cu participarea largă a diferitor actori sociali, interesele comunităţilor locale de a se dezvolta durabil şi echilibrat, asigurarea cu resurse disponibile, oportunităţile de afaceri în zona de frontieră, pentru promovarea priorităţilor unui Parteneriat Public-Privat constructiv şi responsabil pe teritoriul raionului Nisporeni.

Perioada de planificare prevăzută de Strategia de dezvoltare economică şi de atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni este 2009-2014.

Strategia a fost elaborată pentru a stabili cadrul general, măsurile şiacţiunile concrete de dezvoltare economică ce vor fi întreprinse în spaţiul euroregional. Acest document va reprezenta sistemul de referinţă pentru elaborarea documentelor strategice şi de planificare în unităţile teritorial-administrative de nivelul I din componenţa raionului Nisporeni.

Obiectivul principal al elaborării Strategiei este de a susţine parteneriatele, valorificând maximal oportunităţile de cooperare transfrontalier pentru creşterea economiei, atragerea investiţiilor şi asigurarea cu locuri de muncă, reducând decalajele de dezvoltare cu celelalte raioane ale regiunii şi dezechilibrul rural-urban.

Prin realizarea acestei viziuni se urmăreşte în viitor crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unui mediu atractiv de afaceri, utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor, amenajarea zonelor turistice, îmbunătăţirea stării mediului natural. Activitatea organelor administraţiei publice locale trebuie, în acelaşi timp, să asigure consultarea, transparenţa şi colaborarea cu sectorul de afaceri şi societatea civilă. Resursele locale şi atrase vor fi investite prioritar în dezvoltarea continuă a infrastructurii şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.

Destinatarii Strategiei este întreaga comunitate a raionului, autorităţile publice locale, structurile societăţii civile, instituţiile sociale, sectorul de afaceri, tinerii, Consiliul Raional Nisporeni, precum şi alte persoane cointeresate în dezvoltarea economică regională .
Strategia a fost elaborată de către membrii Grupului de Planificare Strategică, asistaţi de echipa de experţi naţionali de la Asociaţia de Dezvoltare a Turismului şi experţii de la Consiliul Judeţean Iaşi şi Vaslui.

Strategia este structurată în două componente principale: analiza diagnostic (potenţialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, starea mediului natural, capacitatea instituţională) şi strategia propriu-zisă (abc-ul planificării şi valorile comunitare; viziunea de dezvoltare; misiunea comunităţii şi a autorităţilor publice locale în implementarea Strategiei; riscuri şi metode de micşorare a influenţei lor; planul strategic de acţiuni).
Strategia cuprinde 5 scopuri strategice si 82 acţiuni, estimate la un cost de 580,1 mln. lei Principalii responsabili pentru implementarea Strategiei vor fi autorităţile publice locale (primarul, funcţionarii publici, consilierii locali).
1. Principii generale pentru creşterea investiţilor în raionul Nisporeni

Strategia oferă un cadru clar şi coerent pentru:
•oportunităţile oferite investitorilor de zona turistică Nisporeni-Prut
locaţia ariilor de interes pentru investitori şi competenţele gestionarilor
• facilităţile oferite antreprenorilor de autorităţile publice locale de nivelul I şi II, inclusiv pentru investitorii străini
• cadru de cooperare şi obligaţiunile partenerilor
• planul de acţiuni pentru 5 ani

În cooperarea reciprocă sunt puse următoarele principii:
• atragerea şi localizarea investiţiilor strategice în raion
• diversificarea economiei localităţilor pentru creşterea bunăstării popuilaţiei
• utilizarea resurselor locale pentru oportunităţi economice
• facilitarea turismului transfrontalier
• stimularea capacităţilor manageriale şi de infrastructură.

Eforturile pentru consolidarea potenţialului economic, social, cultural, turistic, uman şi managerial al raionului Nisporeni sunt axate pe experienţa europeană de cooperare prin:
• implicarea agenţilor economici, investitorilor, comunităţilor, APL în activităţile din teritoriu
• stimularea formelor alternative de utilizare a potenţialului local
• dezvoltarea unei zone turistice competitive
• promovarea transparenţei şi politicilor coerente în raport cu comunităţile locale
• utilizarea bunelor practici în managementul resurselor
• promovarea imaginii pozitive a raionului Nisporeni.

Procedura de lucru pentru elaborarea Strategiei

Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio – economică a raionului Nisporeni

1. Colectarea de date primare şi secundare

În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informaţii (în principal informaţii statistice), privind domeniile şi activităţile luate în analiză, distinct pe fiecare unitate teritorial-administrativă de nivelul I şi întregul raion în general. De asemenea, s-a făcut apel la bazele de date raionale.

În cadrul acestei etape au fost construite instrumentele necesare pentru culegerea datelor, au fost colectate datele primare, prelucrate, analizate şi interpretate.

Informaţiile culese în această etapă, au format setul de date şi informaţii necesar realizării fazei de analiză şi diagnostic, precum şi pentru faza următoare de elaborare propriu zisă a strategiei de dezvoltare.

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informaţiilor colectate în etapa anterioară, a diagnosticului socio-economic al raionului. Totodată, pentru realizarea unui diagnostic real, situaţia identificată în urma informaţiilor colectate a fost comparată cu situaţia din alte raioane a republicii Moldova si a judeţelor Iaşi si Vaslui, România.

Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra dezvoltării socio-economice a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT.

2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare

Pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de valorificare a oportunităţilor identificate, a posibilităţilor de eliminare/ diminuare/ evitare a punctelor slabe şi posibilităţile de prevenire/contraatac a ameninţărilor, au fost identificate viziunea strategică de dezvoltare sau direcţia principală de dezvoltare, au fost stabilite obiectivele strategice şi au fost trasate priorităţile publice aferente fiecărui obiectiv în parte.

În cadrul priorităţilor strategice au fost propuse programe specifice care pot fi dezvoltate prin implementarea de proiecte concrete, ce vor putea pot beneficia de finanţare prin programele active în perioada de planificare.

Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanţă cu politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele documente strategice judeţene, regionale, naţionale şi europene.
2. Cadrul investiţional legal-normativ al Republicii Moldova

Cadrul legal-normativ
• Legea cu privire la investiţii în activitatea antreprenorială (2004)
• Strategia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului pentru anii 2006-2015
• 35 acorduri bilaterale semnate pentru promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor
• Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 845-XII din 03.01.1992
• Legea cu privire la SRL – nr.135-XVI din 14.07.2007
• Strategia de dezvolatre durabilă a turismului în Moldova în anii 2003-2015
• Legea cu privire la SA –din 02.04.1997, modificată prin legea 163 din 13.07.2007
• Legea cu privire la parcurile industriale din 13.07.2007

Politica comercială în Republica Moldova
• Iunie 2001 – Moldova devine membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
• Iunie 2001 – Moldova devine membru a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE);
• Decembrie 2006 – Republica Moldova semnează acordul de comerţ liber în Europa Centrală (CEFTA), devenind astfel membru al acestui acord;
• Acorduri de Comerţ Liber sunt semnate cu 10 tari din CSI (cu excepţia Tadjikistanului);
• Republica Moldova beneficiază de Sistemul General de Preferinţe Plus (GSP+) acordat de UE (circa 9,2 mii grupe de produse din 10,2 mii posibile obţin acces liber fără aplicarea taxelor vamale pe piaţa UE).
• Republica Moldova aspiră să obţină un regim mai avantajos, bazat pe preferinţe comerciale autonome oferite de către Uniunea Europeană

Facilităţi investiţionale în Republica Moldova
Facilităţi investiţionale:
• Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA, se scutesc de plata impozitului pe venit in mărime de 50% pe parcursul a 5 ani.
• Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari S.U.A., pot fi scutite de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi.
Facilitaţi investiţionale în 2007-2008:
Daca capitalul social este constituit sau majorat sau investiţiile capitale sunt efectuate în mărimea ce depăşeşte suma echivalentă cu: 2 (5, 10, 20, 50) milioane dolari S.U.A, întreprinderea este scutita 100% de impozit pe venit pentru 3 (3, 3, 4, 4) ani consecutivi.

Alte facilităţti:
• Companiile producătoare de programe software sunt scutite de plata impozitului pe venit pentru o perioadă de 5 ani consecutivi;
• Scutirea de plata taxelor vamale pentru importul mijloacelor fixe pentru a fi introduse în capitalul statutar al companiei.
• Facilităţi pentru activitatea în cadrul zonelor economice libere.

Reforme de Liberalizare a Economiei în Republica Moldova

1. Amnistia Fiscală
- Posibilitatea de redresare a activităţii unor întreprinderi, care din cauza datoriilor faţă de buget nu puteau activa normal.

2. Legalizarea Capitalului
- Oferirea posibilităţii pers. fizice şi juridice de a-şi declara şi legaliza capitalurile nedeclarate. (termen de legalizare 31.12.2008)

3. Impozitul 0 pe venitul reinvestit al persoanei juridice
- Determinarea investitorilor să-şi reinvestească profitul pentru extinderea şi dezvoltarea afacerilor.

Asigurarea mediului investituţional favorabil în zona turistică Nisporeni-Prut
Din Strategia investiţională a RM:
Obiectiv fundamental: dezvoltarea economică durabilă a raionului Nisporeni prin asigirarea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor, inclusiv a influxului de investiţii străine directe, ţinînd cont concomitent de posibilitatea de a atinge pe această cale a unui nivel mai înalt al calităţii vieţii populaţiei şi a unui grad sporit de ocupare în cîmpul muncii.

Obiective principale:
• creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă;
• creşterea investiţiilor destinate inovării tehnologice, cercetării ştiinţifice şi educaţiei, diseminării cunoştinţelor manageriale şi organizaţionale;
• creşterea investiţiilor în localităţile care necesită susţinere în dezvoltarea lor social-economică;
• extinderea investiţiilor menite pentru protecţia mediului ambiant, pentru ameliorarea utilizării resurselor naturale şi pentru reducerea presiunii asupra mediului, cauzate de activităţile economice;
• susţinerea factorilor de producere din raion spre atragerea în raion a potenţialului productiv din exterior şi producerea aici a bunurilor destinate pieţelor externe;
• consolidarea eforturilor tuturor instituţiilor locale implicate în procesul investiţional.
 
Prima / Evenimente / Strategia de dezvoltare economică şi atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni (2009-2013)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 22.01.2020
Vizitatori: 857135
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran