Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri privind "Reparația sediului CR Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2".
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri privind "Reparația sediului CR Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2".
07.06.2017 Accesări: 247
Text:
 

 

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

1.    Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Nisporeni

2.    IDNO: 1007601004788

3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri făra publicare

4.    Obiectul achiziției: Reparația sediului CR Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2                                        

5.    Cod CPV:45400000-1

6.    Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

 Reparația sediului CR Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2

       [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Consiliului raional Nisporeni                                                                              

                                      [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7.    Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

8.    Modalităţi de plată: prin transfer, în baza facturilor fiscale și a procesului verbal de recepție       

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

 

 

[lucrările necesare]

 

 

 

1

45400000-1

Reparația sediului CR Nisporeni str.Ioan Vodă, 2

 

1

Conform devizului de cheltuieli

 

  9.       Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10.    Tipul contractului: De antrepriză.

11.    Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărulde luni] 2 luni

12.    Termenul de valabilitate a contractului(luni): [indicaţi numărul de luni31.12.2017

13.     Locul executării lucrărilor: Consiliul raional Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2

14.    Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întragă

15.    Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

16.    Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:

a)      ________________________________________________________________________

b)      ________________________________________________________________________

 

17.    Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________

18.    Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

2

Devizele aferente ofertei

Original, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

3

Licența de activitate

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

4

Cerftificat de înregistrare

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

5

Declarația privind personalul de specialitate

Declarația, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

6

Declarația privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru implimentarea contractului

Declarația, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

7

Certificat de efectuare sistematică a impozitelor

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

8

Situațiile financiare

Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

9

Informații generale despre ofertant

Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului

Da

 

19.    Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Nisporeni

b)     Adresa: or. Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2

c)      Tel: 026422227

d)     Fax:026422440

e)      E-mail:achizitiinisporeni@gmail.com

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Mitrofan Maria, specialist în problemele achizițiilor publice

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: achizitiinisporeni@gmail.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20.    Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a)     Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

-          pînă la: [ora exactă] 10.00

-          pe: [data] 20.06.2017

b)     Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor]or.Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2,bir.107

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23.    Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24.    Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

-          Garanție bancară sau

-          Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25.    Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

 

26.    Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a)      Nu se cere.

b)      Societate pe acţiuni

c)      Societate cu răspundere limitată

d)      Altele ____________________________________________________________________

 

27.    Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28.    Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29.    Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ________________________________


 Conducătorul grupului de lucru:  Ghenadie VERDEȘ                                      L.Ș.

 

Ex. Maria Mitrofan

Tel.026422227

 
Prima / Noutăţi / ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri privind "Reparația sediului CR Nisporeni, str.Ioan Vodă, 2".
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.05.2018
Vizitatori: 555438
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran