Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Spre consultare publică:Notă informativă la proiectul bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020.
Spre consultare publică:Notă informativă la proiectul bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020.
09.12.2019 Accesări: 208
Text:
 

   Notă informativă la proiectul bugetului raional Nisporeni pentru  anul 2020

               Bugetul raional Nisporeni pentru anul 2020 a fost elaborat şi este propus spre aprobare în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale,  nr. 181 din 25.2014, Legii nr. 397- XV din 16 octombrie 2003, privind finanţele publice locale, Ordinul Ministerului Finaţelor nr.209  din 24.12.2015  prin care au fost aprobate prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, care determină politica bugetar-fiscală a statului pentru anul 2020, a particularitatilor privind elaborarea de catre APL a proiectelor de buget pe anul 2020.

             Calcularea veniturilor proprii s-a efectuat în baza dinamicii veniturilor formate în teritoriu în anii 2017-2018, mersul încasarii veniturilor în anul 2019, indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici din teritoriu pentru ultimii trei ani, datelor Inspectoratului fiscal teritorial Nisporeni.    

             Proiectul bugetului  raional Nisporeni pentru anul 2020, este propus pentru aprobare la partea de venituri în sumă totala de 169430.0 mii lei,  fata de suma de  143943.0 mii lei, aprobata  in anul 2019 si de 131294.2 mii lei, aprobat în anul 2018, adică în creștere cu  suma de 12648.8 mii lei , sau cu 9.6%  in anul 2019 fata de anul 2018 si cu  25487.0 mii lei in anul 2020 fata de anul 2019, sau  in crestere cu 17.7% (Tabelul 1,2- anexa 2(doua ) file), inclusiv:

-         veniturile proprii, total general, alcătuiesc suma de 6880.7 mii lei, fata de  7562.4 mii lei – aprobate in anul 2019 si  6750.8 mii lei, aprobate în anul 2018, în descreștere cu 681.6 mii lei fata de anul 2019, din motivul modificarii politicii  bugetar fiscale, ce prevede modificarea cotelor de defalcare de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, care in anul 2019 alcatuiau 25% de la contigentul la capitolul dat pe toate 23 de primarii locale, pe cind in anul 2020 se va defalca 25% doar de la contingentul primariei orasului. In anul 2020 toate primariile satesti si comunale vor incasa integral, adica 100% din intreg contingentul la impozitul pe venitul persoanelor fizice, iar primaria orasului va primi cota de 50%, in loc de 20% in anul 2019 de la impozitul respectiv, adica defalcarea va creste cu 30%. De la modificarea sus numita la  bugetul raional se vor diminua veniturile la capiutolul dat  cu suma de 1188.1 mii lei fata de aprobatul pentru anul 2019 si cu 1456.2 mii lei din contingentul celor 23 de primarii sumate impreuna pentru anul 2020 dupa politica fiscala actuala.    

-         impozitele  și taxele  locale  au fost estimate în sumă de 4573.1 mii lei, fata de  5067.6 mii lei – aprobate in anul 2019. Descrestera este de 10.0% . Compartimentul dat este format  din defalcarea de 25% de la contingentul  estimat doar de la primaria Nisporeni si nu de la toate de primăriile  locale de nivelul I (ca in anul 2019) de la impozitul pe venitul persoanelor fizice reținut din salariu și din  alte surse  de venit persoane fizice si este estimat pentru anul 2020 în sumă de 4573.1 mii lei, fata de  4755.6 mii lei  - aprobate in anul 2019, in minus cu suma de 1188.1 mii lei. și 100.0 mii lei, au fost estimate venituri din taxele pentru resursele naturale, ce se încasează în bugetul local de nivelul II, conform legislației în vigoare, și plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire și desființare, eliberate de arhitectorul–șef al raionului, conform tarifelor aprobate conform legislației în vigoare. Suma de 905.6 mii lei, fata de 269.0 mii lei – aprobata in anul 2019,  a fost estimată în buget de la locațiunea  locuințelor sociale, date în exploatare în anul 2018, conform contractelor încheiate si sumele calculate la moment.

   - Resursele  atrase  de  instituții  au fost estimate în sumă totală de 2267.6 mii lei, fata de 2454.8 mii lei – aprobat in anul 2019, adică în diminuare cu suma de 187.2 mii lei,  dintre care:

a) încasări de la prestarea serviciilor cu plată (propuse spre aprobare în anexa nr.5)-  1777.6 mii lei, fata de 1665.8 mii lei – aprobate in anul 2019, în creștere cu suma de 111.8 mii lei;

b) plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 490.0 mii lei, fata de 749.0 mii lei – aprobate in anul 2019 (cu descifrarea în anexa nr. 5), in diminuare  cu suma de  259.0 mii lei, din considerentul eliberarii spatiilor in cladirea Consiliului Raional odata cu crearea centrului multifunctional si in cladirea centrului de tineret Luceafarul.

c) donațiile  voluntare  pentru instituțiile bugetare din gestiunea Consiluilui Raional – au fost reflectate la caputolul transferuri in legatura cu reorganizarea Fondului de Eficienta Energetica in Agentie  și Liceul Teoretic Mircea Eliade  a estimat  suma de 56.0 mii lei pentru implementarea proiectului in anul 2020.

          Taxa de la cumpărarea valutei straine  de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (1% de la schimbul valutar) alcatuiesc suma de 40.0 mii lei ;

    I. transferuri cu destinaţie specială pentru domeniul învațămint, alcatuiesc suma,  total general,  de 114575.5 mii lei, fata de 96775.6 mii lei in anul 2019 si  91405.1 mii lei, aprobate în anul 2018,  adica in crestere cu respectiv: 17799.9 mii lei fata de anul 2019 si cu 23170.4 mii lei – fata de anul 2018; dintre care:

-         a) pentru învatamintul preșcolar – 3842.6 mii lei, fata de 2717.3 mii lei, aprobati in anul 2019 si  2586.2 mii lei, aprobați în anul 2018;

-         b) pentru învățămîntul extrașcolar –  4691.0 mii lei, fata de  3949.4 mii lei – aprobati in anul 2019 si  3725.0 mii lei - aprobați în anul 2018;

-         c) pentru învățămîntul primar, secundar și asigurarea cu  micul dejun pentru elevii claselor I - IV – 104064.9 mii lei, fata de 89138.5 mii lei, aprobati in anul 2019  si 84135.5 mii lei, aprobați în anul 2018 ;

-         d) pentru odihna de vara a copiilor –  910.3 mii lei , fata de 833.7 mii lei, aprobati in anul 2019 ;

-         e) pentru organizarea olimpiadelor, achitarea cheltuielilor  legate de petrecerea  examenelor la gimnazii și BAC la licee – 136.7 mii lei, la nivelul anului 2019;

-         j) compensatia, in suma  de 2000 lei fiecaruia,  pentru sustinerea  cadrelor didactice din scoli alcatuieste suma de 930.0 mii lei pentru 465 beneficiari.

   II. Transferuri cu destinaţie specială pentru școala sport –  4218.9 mii lei, fata de 3889.9 mii lei, aprobati in anul 2019;

   III. Transferuri cu destinaţie specială pentru achitarea compensațiilor și îndemnizațiilor din dmeniul de asistență socială – 3589.2 mii lei, fata de 3766.3 mii lei, aprobate pentru anul 2019 si  de  2444.2 mii lei, aprobați în anul 2018, adică în creștere fata de anul 2018 si in descrestere fata de anul 2019, din motivul micsorarii sumei la compartimentul indemnizatiilor si compensatiilor pentru absolventii institutiilor de invatamint superior si possecundar pedagogic;

   IV. Transferuri curente cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor –  10605.9 mii lei, fata de  6321.1 mii lei – aprobati in anul 2019 si  6000.7 mii lei, aprobați în anul 2018, în creștere cu suma de 4284.8 mii leii fata de anul 2019.

V. Transferuri cu destinaţie generală –  28312.2 mii lei, fata de 21899.1 mii lei , aprobati in anul 2019, în creștere cu 6413.1 mii lei față de suma aprobata pe anul 2019.

VI.Transferuri de la Fondul  de Susținere Socială a Populației – 1191.6 mii lei , fata de 1269.6 mii lei – suma aprobata in anul 2019, în descreștere cu 78.0 mii lei .

             La aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 în lectura a II, speram suplimentarea  bugetului  raional cu transferuri cu destinație specială pentru cheltuieli capitale , care in anul 2019 au alcatuit suma de 1506.5 mii lei, destinati pentru :

    Astfel  suma totală a transferurilor, estimate, dar momentan aprobate doar in prima lectura la Legea  bugetului de stat pe anul 2020 pentru bugetul raional Nisporeni, alcătuiește suma de 162549.3 mii lei, fata de 136380.6 mii lei, în creștere cu suma de 26168.7 mii lei, aprobate în anul 2019.

               Partea de cheltuieli a fost estimată  în sumă totală de 169225.2 mii lei, fata de  143823.9 mii lei, în creștere cu suma de 25401.3 mii lei , sau cu 17.7% față de suma,  aprobața în anul 2019,  conform tabelului 1 şi 3 (anexate la pachetul de materiale- anexa 2(doua) file). Deasemenea conform anexei nr.3 la decizie sunt estimate resursele şi cheltuelile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale pe programe si performanţă.

            În anexa nr.6 este propus spre aprobare efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, care se anexează. Statele de personal sînt în concordanță cu necesităţile reale ale instituţiilor.

       Conform clasificației funcționale partea de cheltuieli se repartizează dupa cum urmează:

          Total pentru  serviciile de stat cu destinație generală,  grupa 01, sunt estimate cheltuieli în sumă de 8158.1 mii lei, fata de 7340.7 mii lei – aprobati in anul 2019 . La capitolul dat au fost estimate surse în sumă de 58.4 mii lei - dobînda la îmrumutul angajat in perioada anilor 2015-2017 pentru construcția locuințelor sociale UIP II.  Fondul de rezervă a fost estimat şi se propune spre aprobare în sumă de 1000.0 mii lei, adică la nivelul anilor 2017- 2019; întreținerea aparatuui președintelui,  a direcției finanțe, serviciul de deservire a clădirilor Consiliului Raional  cu o sumă totală de 7099.7 mii lei.

Pentru activitatea administrativ-militară au fost estimate surse în sumă de  92.0 mii lei, fata de 65.0  mii lei – aprobati in anul 2019, din necesitatea achitarii serviciilor medicale pentru tinerii ce urmeaza afi recrutati, care au fost estimate in suma de 60.0 mii lei pentru anyul 2020.

Pentru ordinea publica si securitatea nationala au fost estimate surse in suma de 55.0 mii lei;

Servicii în domeniul economiei - se propun spre aprobare cu suma totală de 12573.2 mii lei, fata de 7732.1 mii lei, aprobați în bugetul pentru anul 2019, printre care se enumară :

-         susținerea  micului business – 250.0 mii lei,

-          contribuţia la Euroregiune  pentru anul 2020 a fost estimată, conform calculelor,  în sumă de 60.0  mii lei, fata de 53.0. mii lei in 2019 din motivul cresterii cursului valutar;

-          întreținerea secțiilor economie, construcție, gospodaria comunală și drumuri, secția agricultură –1512.3 mii lei , fata de  1058.0 mii lei, aprobati in anul 2019, din motivul ca in bugetul anului 2019 cheltuielile de personal au fost estimate conform legii vechi de salarizare, care pe parcursul anului 2019 au fost suplimentate prin Hotariri de Guvern  din sumele precizate la Legea bugetului de stat si prin rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019; plus estimarea cresterii cu 10% a salariului in anul 2020 fata de anul 2019, adica cresterea valorii de referinta de la 1500 lei la 1650 lei pentru calcularea salariului la angajatii  din domeniul  bugetar, functionari publici;

-          întreținerea și reparația drumurilor locale din gestiunea Consiliului Raional, parvenite ca transferuri cu destinație specială  din contul taxei pentru folosirea drumurilor de către automobilele înmatriculate în Republica Moldova, este estimata la suma de 10605.9 mii lei , fata de suma de 6321.1 mii lei – aprobati in anul 2019, care vor fi utilizati conform Programei, aprobată ulterior prin decizia Consiliului Raional .

-         Pentru finalizarea lucrărilor la conectarea gazoductului de presiune înaltă „Morenii Noi-  Bratuleni – Bolduresti ”au fost estimate surse în sumă de 145.0 mii lei.

        Pentru instituţiile de cultură,  artă  si sport pentru anul 2020 au fost estimate cheltuieli  în sumă totală de   12638.3 mii lei, fata de 12304.9 mii lei – aprobati in bugetul anului pentru anul 2019; dintre care  suma de 4218.9 mii lei, este destinată finanțării  activității școlii de sport, susținută din contul transferurilor cu destinație specială . Bugetul pentru instituția dată este în creștere față de anul 2019.  La compartimentul dat au fost estimate surse pentru întreținerea centrului de tineret Luceafărul în sumă de 1513.8 mii lei , fata de 700.0 mii lei surse bugetare aprobate in anul 2019  și  10.0 mii lei in anul 2020, fata de 255.0  mii lei, aprobate in anul 2019, resurse atrase din contul locațiunii.

La ramura dată au fost estimate surse pentru întreținerea bibliotecii raionale , a celor 2 muzee – Nisporeni - din incinta centrului de tineret Lucefărul și cel de la  Iurceni. Tot de aici sint susținute colectivele populare, pentru care a fost estimată suma de 2431.4 mii lei, fata de 1365.0 mii lei – aprobate in anul 2019, in crestere cu circa 1066.4 mii lei din motivul cresterii salariului la angagatii din domeniu. Pentru activitățile culturale au fost estimate surse în sumă de 476.0 mii lei, fata de 450.0 mii lei – aprobati in anul 2019 din motivul includerii activitatilor culturale pentru marcarea celor 80 de ani de la formarea raionului cu suma de 80.0 mii lei, la solicitarea consilierilor raionali. La unele activitati culturale au fost optimizate sumele din motivul acoperiirii altor cheltuieli necesare pentru anul 2020. Activitatile de tineret,  gestionate de Centrul tineret alcatuiesc suma de 360.0 mii lei.; achitarea serviciilor de presă  - 25.0 mii lei.

           Pentru învăţămînt pentru anul 2020 au fost estimate cheltuieli în sumă de 119607.7 mii lei , fata de 102521.9 mii lei –aprobate in anul 2019, în creștere cu 17085.8 mii lei; dintre care 117746.1 mii lei din resurse generale şi 1861.6 mii lei - resurse colectate de instituţii.  Suma de 117746.1 mii lei (resurse generale)  este formată din 114575.5 mii lei  transferuri cu destinaţie specială şi 3170.6 mii lei – venituri proprii și  transferuri cu destinaţie generală. Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului valoric pentru instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, și implicate în implementarea formulei de finanţare este de 13247.0 lei integral alocat la stabilirea relatiilor interbugetare si 12584.65 lei – 95% , conform regulamentului , aprobat pentru finantarea scolilor , fata de  10786.3 lei in anul 2019 , în creștere cu suma de 1798.35 lei.In  anul 2018, normativul a fost în sumă de 10252.4 lei şi, respectiv – 714837.0 lei – 100% si 679095.15 lei – 95%, fata de 496280.95 lei  - aprobat in anul 2019– normativul valoric pentru o instituție, în creștere cu 182814.20 lei față de  suma  aprobața în anul 2019. Transferurile categoriale alcatuiesc  suma de  99842.6 mii lei, fata de 83410.7 mii lei pentru anul 2019. Bugetul instituţiilor de învăţămînt este propus spre aprobare în anexa nr.7 a deciziei.   

          Componenta raională constitue suma de 10265.4 mii lei, ce constituie  3% din bugetele instituţiilor de învăţămînt, calculate in baza de cost standard per elev ponderat si per institutie, plus diferenta de la numarul de instituții educaționale optimizate si a numarului de elevi ponderați, luat în calcul  la stabilirea transferurilor categoriale, la situația de 01.10.2019,  dintre care, conform calculelor prezentate argumentat  de instituțiile beneficiare, se propune pentru aprobare, pentru :

  - sectia administrativ – auxiliară din gestiunea direcției învățămînt, tineret si sport,  pentru transportarea  elevilor din raion cu cele 11 unitați de transport avute în gestiune,  pentru care au au fost estimate 1600.0 mii lei;

- 778.2 mii lei, fata de  704.3 mii lei, aprobata in anul 2019– pentru întreținerea elevilor în cele 2 cămine:  la LT “Boris Cazacu “ – 500.0 mii lei și 278.2 mii lei –la LT “Mircea Eliade”.

         Pentru distribuire la reparatii,  procurari capitale  si acoperirea deficitului pentru activitatea scolilor mici reorganizate, a ramas suma de  6039.1 mii lei , care urmeaza a fi distribuite, prin  sedinte de Consiliu Raional pe parcursul anului 2020.

       Fondul de educaţie  incluzivă , în marime de 2%, constitue suma de 1848.1 mii lei  (anexa nr.8),  care a fost repartizată şi inclusă în bugetul celor 19 centre de resurse existente in cadrul institutiilor educationale  din teritoriu, a cite 97.0 – 97.3 mii lei fiecaruia

              La ramura asistenţă socială au fost estimate cheltuieli  în sumă de 16100.9 mii lei, fata de 13859.3 mii lei  - aprobati in anul 2019, în creștere cu suma de 2241.6 mii lei față de  anul 2019, din care 14869.30 mii lei - resurse generale si 1231.6 mii lei  resurse atrase din contul transferurilor  de la Fondul  de Susținere Socială a Populației 1191.6 mii lei  si 40.0 mii lei – incasari de la taxa de la cumpărarea valutei straine  de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (1% de la schimbul valutar) .

Transferuri cu destinaţie specială pentru achitarea compensațiilor și îndemnizațiilor din dmeniul de asistență socială – 3589.2 mii lei, destinate  pentru :

a)     achitarea  compensațiilor la transport pentru persoanele cu dizabilitate severă și accentuată, copii cu dizabilități, persoanele care însoțesc o persoana cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilitate, precum și persoanele cu dizabilități locomotorii în sumă de 810.0 mii lei pentru 2230 beneficiari ;

b)      îndemnizații pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă / curatelă – în sumă de 1724.7 mii lei  pentru 106 beneficiari;

c)      îndemnizații și compensații pentru tinerii specialiști din domeniul  de învatamint – în sumă de  824.2 mii lei , estimata pentru 22 de beneficiari ;

d)     230.3 mii lei - prestații  sociale pentru copii  plasați în serviciile sociale de asistență parentală profesionistă și copii aflați sub tutelă/ curatelă  (bani de buzunar)  începind  cu  clasa a  V-a și pînă la vîrsta de 18 ani sau dupa caz, finalizarea anului de studii pentru 49 de beneficiari;

e)     1191.6 mii lei,  fata de  1269.6 mii lei  - aprobate in anul 2019- transferurile de la Fondul de susținere a populației , care vor fi direcționate la achitarea pachetului minim de servicii sociale cu destinație specială.

       În domeniul protecției sociale  vor activa în anul 2020,  urmatoarele  servicii sociale, așa ca:

-         Serviciul de asistență socială comunitară;

-         Serviciul de deservire socială pe lingă secția de asistență socială și protecția familiei;

-         Serviciul de asistență personală;

-         Serviciul de asistență parientală profesionistă;

-         Serviciul social casa comunitară;

-         Serviciul de protezare și ortopedie;

-         Serviciul  sprijin familial;

-         Aparatul direcției asistență socială și protecția familiei, de unde sint gestionate și achitarea compensațiilor și îndemnizațiilor sociale, estimate în buget cu destinație specială.       

           Excedentul în sumă de 204.8 mii lei va fi utilizat pentru achitarea creditului  angajat prin recreditare de la Ministerul Finantelor de la Banca de dezvoltare a Consiliului Europei  pentru implementarea proiectului de constructie a locuintelor  pentru paturile socialmente vulnerabile II, angajat  in perioada anilor 2015-2017  pentru implementarea proiectului sus numit, cu prima transa de rambursare in anul 2020 și urmează a fi rambursat integral  în anul 2037.

   

   Şef Direcţie Finanţe                                                                      

  Lazăr Vera 

  Indicatorii generali şi sursele de finanţare abugetului raional Nisporeni pe anul 2020

 Resursele şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe și performanțe pe bugetul raional           Nisporeni pe anul2020                                           

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate deinstituţiile publice Finanţate de la bugetul raional Nisporeni pe anul2020

Efectivullimită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Nisporeni pentru anul  2020      

Calculul definitivat al bugetului institutiilor educationale pentru anul 2020 din r.Nisporeni             

 Programul anual al Împrumuturilor               

      Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional   Nisporeni  şi utilizarea           mijloacelor acestora in anul  2020

 
Prima / Noutăţi / Spre consultare publică:Notă informativă la proiectul bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.02.2020
Vizitatori: 873748
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran