Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție vacantă în domeniul eficienței enrgetice
Anunț - funcție vacantă în domeniul eficienței enrgetice
20.05.2015 Accesări: 1136
Text:
 

Aparatul preşedintelui raionului Nisporeni

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist (domeniul eficienței energetice)                  

Scopul general al funcţie:

Punerea în executare a actelor legislative şi normative, precum şi altorreglementări specifice autorităţii publice; promovarea  în raion a  politicii de  Stat în domeniul   eficienţei energetice  şi  ProgramuluiNaţional pentru eficienţă energetică 2011-2020.

Sarcinile de bază:

·        sporirea eficienţei energetice prin realizarea unor măsuri de eficientizare a consumului de energie în

Ø  sectorul transformărilor energetice, incluzînd totalitatea activităţilor aferente: producerea energiei electrice şia energiei termice, transportul şi distribuţia energiei electrice, termice şi agazelor naturale, precum şi consumul final al tuturor tipurilor de resurseenergetice;

Ø  sectorul industriei;

Ø  sectorul construcţiilor;

Ø  sectorul transportului;

Ø  sectorul public.

·        desfăşurarea campaniilor tematice de sensibilizare a publicului pentru a încuraja cetăţeniisă folosească energia în mod raţional şi să adopte, în cunoştinţă de cauză,decizii de procurare a serviciilor comunale, materialelor de construcţii,locuinţelor, aparatelor de uz casnic şi a produselor cu impact energetic.

Condiţii de bază:

Ø  deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

Ø  studii superioare în domeniulrespectiv;

Ø  posedarea obligatorie a limbii destat;

Ø  dispunerea de capacitate deplină deexerciţiu;

Ø  cunoaşterea modului de funcţionare aunei autorităţi publice;

Ø  cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Ø  cunoştinţe de operare la calculator:Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Ø  lipsa antecedentelor penalenestinse;

Ø  nu este privat de dreptul de a ocupafuncţii publice;

Ø  nu a împlinit vîrsta necesarăobţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

Studii: superioare (licenţă) îndomeniul eficienței energetice sau construcții, .

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia,organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare,prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni,spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate,tendinţă spre dezvoltare.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

Ø formularulde participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

Ø copia buletinului de identitate;

Ø copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire acursurilor de   perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Ø copia carnetului de muncă;

Ø certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

Ø cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificatede notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verificaveridicitatea lor.

Termen de primire a actelor:  pănă pe 12iunie 2015

Adresa: or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202,

Telefon de contact:     22381

Bibliografia concursului:

        Constituţia Republicii Moldova

        Acte normative în domeniul serviciului public

Legea nr. 158 –XVIdin 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaruluipublic

Legea nr. 25-XVIdin 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr. 16-XVIdin 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

Legea nr.90-XVI din25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

Legea nr. 190-XIIIdin 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesuldecisional

Legea nr 317 din 18.07.2003 privind actele normative aleGuvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şilocale

HotărîreaGuvernului nr. 201 din  11.03.2009  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVIdin 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaruluipublic;

Regulamentul-cadru cu privire la ţinerealucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi locale şi îninstituţiile din subordinea acestora

        Acte normative în domeniul administraţiei publicelocale

Legea nr. 436 din28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

Legea nr. 438 din28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Legea nr. 435 din28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizareaadministrativ-teritorială a Republicii Moldova

        Acte normative în domeniul de specialitate

  LEGE Nr. 142din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică

  LEGE Nr. 160din 12.07.2007 energiei regenerabile

  LEGE Nr. 1525din 19.02.1998 cu privire la energetică

  LEGE Nr. 124din 23.12.2009 cu privire la energia electrică

HOTĂRÂRE Nr.1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică

HOTĂRÂRE Nr.833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică2011-2020

HOTĂRÂRE Nr. 884 din 27.11.2012pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic

HOTĂRÂRE Nr. 885 din 27.11.2012pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Autoritateapublică _______________________________________________________________________

  Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

  I. Date generale 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

 

Domiciliu

 

Cetăţenia (inclusiv a altor state)

 

 

 

Telefon

serv. –

domic. –

mobil –

E-mail

 

Adresa poştală

 

  II. Educaţie

Studii de bază: 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Titluri ştiinţifice

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

 

 III. Experienţa de muncă  

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

  Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Calităţi personale (autoevaluare) 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIII. Relaţii de rudenie 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

  IX. Recomandări 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

  Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura

 

 

 

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție vacantă în domeniul eficienței enrgetice
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793906
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran