Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul atragerii investițiilor
Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul atragerii investițiilor
20.05.2015 Accesări: 1307
Text:
 

AVIZ!!!

Aparatul preşedintelui raionului

 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacanta de specialist principal (în domeniul atragerii  investiţiilor), Secţia economie .

 

Scopul general al funcţie:

         Consolidarea capacităţilor administraţiei publice raionale şi locale în vederea dezvoltării locale durabile.

Sarcini de bază:

1.      Atragerea investiţiilor şi valorificarealor;

2.      Implementarea şi supravegherea proiectelor la nivel de raion şi de comunitate;

3.     Contribuirea la asigurarea durabilităţii obiectelor renovate;

4.     Aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şiproceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază 

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite delege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului lapensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii,pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţiepublică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nui-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

   
h) nu are antecedentepenale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii saude a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, caurmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specificeCunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza);

Studii:   Superioare, preferabil în  domeniul economiei, administraţiei publice

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu;

Cunoştinţe:

- Legislaţia în domeniu de activitate;

Abilităţi: utilizare a computerulu (Word, Excel, Power Point,Internet)

Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplinar, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/saude specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12 iunie2015, ora 15-00

Adresa: or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul  nr. 202,

pagina web: www.nisporeni.md     

 Telefon de contact:    (0264) 2 23 81 

 

Bibliografia concursului:

  Constituţia Republicii Moldova

   Acte normative în domeniul serviciului public

-             Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire lafuncţia publică şi statutul funcţionarului public

-             Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codulde conduită a funcţionarului public

-             Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire laconflictul de interese

-             Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din  28.03.2003

-             Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire laprevenirea şi combaterea corupţiei

-             Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire lapetiţionare

-             Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privindtransparenţa în procesul decizional

-             Hotărîrea Guvernului nr. 201din  11.03.2009  privind punerea înaplicare a prevederilor Legiinr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

 

   Acte normative în domeniul administraţiei publicelocale

-             Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privindadministraţia publică locală

-             Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privinddezvoltarea regională în Republica Moldova

-             Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privinddescentralizarea administrativă

-             Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privindorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

·         Acte normative în domeniul de specialitate

-         Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”: ŞAPTE soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei (aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012);

-         Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020; 

-         Hotărîrea Guvernului nr  1288 din 09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului pentru anii  2006-2015

-         Legea nr. 81 din 18.03.2004  cu privire la investiţii în activitatea antreprenorială

-         Hotărîrea Guvernului nr  1065 din 02.09.2003 cu privire la aprobarea Strategia de dezvoltare durabilă  a turismului în Moldova în anii 2003-2015

-         Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Autoritatea publică _______________________________________________________________________

  Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

  I. Date generale 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

 

Domiciliu

 

Cetăţenia (inclusiv a altor state)

 

 

 

Telefon

serv. –

domic. –

mobil –

E-mail

 

Adresa poştală

 

  II. Educaţie

Studii de bază: 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Titluri ştiinţifice

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

 

 III. Experienţa de muncă  

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

  Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Calităţi personale (autoevaluare) 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIII. Relaţii de rudenie 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

  IX. Recomandări 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

  Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura

 

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul atragerii investițiilor
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793897
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran