Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul privatizarii si postprivatizarii
Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul privatizarii si postprivatizarii
21.05.2015 Accesări: 1271
Text:
 

Aparatul preşedintelui raionului

 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacanta de specialist (în problemele privatizării şi post privatizării  ), Serviciul juridic.

 

Scopul general al funcţiei:

 Crearea de condiţii pentru restructurarea, stabilizarea şi dezvoltarea economiei.

 Atragerea investitorilor persoane fizice şi juridice autohtone şi străine la privatizarea obiectivelor. Folosirea mai eficientă a capacităţilor de producţie ale întreprinderilor, producere a mărfurilor (prestarea serviciilor) competitive şi extinderea pieţei de desfacere a acestora. Coordonarea procesului de privatizare si postprivatizare din teritoriul raionului.

Sarcini de bază:

  1. Elaborarea, organizarea şi asigurarea realizării programelor de privatizare, inclusiv întocmirea, la propunerea autorităţilor centrale de specialitate şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a listelor obiectivelor supuse privatizării.
  2. Desfăşurarea şi administrarea procesului de privatizare în modul prevăzut de lege
  3. Organizarea procesului de privatizare a bunurilor ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale.
  4.  Monitoringul activităţii economico-financiare a întreprinderilor privatizate, modificarea sau încetarea contractelor de vînzare-cumpărare, după caz.
  5. Supravegherea postprivatizare. Supravegherea asupra executării obligaţiilor cumpărătorului potrivit contractului de vînzare-cumpărare 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite delege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii,pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat deinstituţia medicală abilitată;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publicărespectivă;
    g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţiepublică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractulindividual de muncă pentru motive disciplinare;

   
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Studii:   Superioare, juridice.

Experienţă profesională: în  domeniul administrației publiceva fi un avantaj

Cunoştinţe:

- Legislaţia în domeniu de activitate;

Abilităţi: utilizare a computerulu (Word, Excel, PowerPoint,Internet)

Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă,diplomaţie, creativitate, disciplinar, responsabilitate, tendinţă spredezvoltare profesională continuă

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi alecertificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/saude specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarulde concurs – 12 iunie 2015

Adresa: or.Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul  nr.202,

pagina web: www.nisporeni.md     

 Telefon de contact:    (0264) 2 23 81   

 

 Bibliografia concursului:

  Constituţia Republicii Moldova

   Acte normative în domeniul serviciului public

-             Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire lafuncţia publică şi statutul funcţionarului public

-             Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codulde conduită a funcţionarului public

-             Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire laconflictul de interese

-             Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire laprevenirea şi combaterea corupţiei

-             Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire lapetiţionare

-             Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privindtransparenţa în procesul decizional

-             Hotărîrea Guvernului nr. 201din  11.03.2009  privind punerea înaplicare a prevederilor Legiinr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

 

   Acte normative în domeniul administraţiei publicelocale

-             Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privindadministraţia publică locală

-             Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privinddezvoltarea regională în Republica Moldova

-             Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privinddescentralizarea administrativă

-             Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizareaadministrativ-teritorială a Republicii Moldova

   Acte normative în domeniul de specialitate:

-         Legea 121/07 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

-         Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97;

-         Legea 989/02 cu privire la activitatea de evaluare;

-         Legea 1308/97 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

-         Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.94;

-         Lega privatizării fondului de locuinţe*  (LPM1324/1993);

-         HG 932/07 cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului;

-         Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare  a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării  (HGM453/2010)

 

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Autoritatea publică _______________________________________________________________________

  Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

  I. Date generale 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

 

Domiciliu

 

Cetăţenia (inclusiv a altor state)

 

 

 

Telefon

serv. –

domic. –

mobil –

E-mail

 

Adresa poştală

 

  II. Educaţie

Studii de bază: 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Titluri ştiinţifice

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

 

 III. Experienţa de muncă  

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

  Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Calităţi personale (autoevaluare) 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIII. Relaţii de rudenie 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

  IX. Recomandări 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

  Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura

 

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț - funcție temporar vacantă în domeniul privatizarii si postprivatizarii
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793897
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran