Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț
01.09.2015 Accesări: 1642
Text:
 

Consiliul raional Nisporeni

Aparatul preşedintele raionului,

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă

„Contabil-şef”, şef al Serviciului administrativ financiar

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv, cît şi supravegherea executării bugetului Consiliului raional Nisporeni.

Sarcinile de bază:

     Asigură întocmirea corectă şi oportună a rapoartelor contabile lunare, trimestriale, anuale privind executarea bugetului;

     Strict ţine sub control primirea şi repartizarea mijloacelor băneşti primite din transferuri de stat;

     Supravegherea păstrarea arhivei contabilităţii şi asigură integritatea documentelor neadmiţînd determinarea;

     Pregăteşte şi predă în arhivă documentele, conform termenilor de păstrare a acestora, stabilite în nomenclator.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază 

      deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

      posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

      neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

      lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

      neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice

Studii:

-       studii superioare, profil financiar-economic

 Experienţă profesională:

-        3 ani în domeniu

Cunoştinţe:

-       legislaţia contabilă, fiscală;

-       computerul (excel), 1C Contabilitate.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: - respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltarea profesională continuă

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare[1];

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă[2];

e)      certificatul medical, după caz;

f)       cazierul judiciar[3] .

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  21.09.2015 ***

telefon – 0264 22381

e-mail – butnaru_leonid@mail.md

adresa poştală – or. Nisporeni, str.I.Vodă 2, biroul 202

persoana de contact – Butnaru Leonid, şef al Serviciului resurse umane

      Constituţia Republicii Moldova

      Acte normative în domeniul serviciului public

-              Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-              Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-              Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-              Legea nr. 1264-XV din 19.iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-              Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-              Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-              Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici

-              Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-              Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea  titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-              ............................................................................................................................

      Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-              Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-              Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-              Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-              Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

      Acte normative în domeniul de specialitate[4]

-              Ordinul ministrului finanţelor nr.65 din 15 mai 2015

-              Regulamentul cu privire la transferul de credit nr.157 din 01.08.2013

-              Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din R.M nr.200 din 27.07.2006

-              Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare nr.375 din 15 decembrie 2005

-              Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007

-              Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

-              Ordin Nr. 93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.

-              Legea nr.72 din 12.04.2015 cu privire la bugetul de stat pe anul 2015

-              Codul fiscal al R.M[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web *** sau solicitat la sediul autorităţii publice.

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

[4] Se elaborează în comun cu specialiştii în domeniu.

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793897
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran