Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț
22.09.2015 Accesări: 1221
Text:
 

Aparatul președintelui raionului

prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

În conformitate cu prevederile pct. 46 1 –46 2  din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Aparatul președintelui raionului prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

· șef secție (Secția economie);

· auditor intern;

· specialist în problemele gospodăriei comunale (Secția construcții și dezvoltarea teritoriului);

· specialist în problemele construcţiei, reparaţiei şi întreţinerii drumurilor publice (Secția construcții și dezvoltarea teritoriului);

Termen limită 12 octombrie 2015, ora 17:00.

telefon de contact: 0264-22381;

e-mail: butnaru_leonid@mail.md

adresa poştală: or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2; 

persoana de contact: Butnaru Leonid, şef al Serviciului resurse umane

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
La funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- nu are antecedente penale nestinse;
- nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici).
- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă1;
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

- certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- cazierul judiciar2

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

-      Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei. 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 793897
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran