Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț!
13.10.2016 Accesări: 346
Text:
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE ȘEF CENTRU DE SĂNĂTATE”  în  IMSP Centru de Sănătate Boldurești.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

   La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacantepoate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:    1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    2) deţinecetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
    3) are studiisuperioare/de licenţă şi postuniversitare medicale, studii de masterat înmanagementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentrucandidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (managementorganizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementulsănătăţii publice sînt obligatorii;
    4) cunoaşte limbaromână, scris şi vorbit;
    5) are capacitatedeplină de exerciţiu;
    6) are o stare desănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitareabilitate;
    7) nu areantecedente penale nestinse;
    8) nu a fostcondamnată definitiv pentru săvîşirea unei infracţiuni din categoriile:infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şisănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei,privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publiceşi convieţuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţieisolicitate;
    9) are o vechimeîn muncă
îndomeniul ocrotirii sănătăţiide cel puţin 5 ani;
  10) nu a atins vîrstanecesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

 

La înscrierea pentruconcurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:     1) cererea departicipare la concurs, cu menţionarea postului solicitat; 
    2) copia actului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii universitare şipostuniversitare;
    4) copiile altor acte care atestă efectuarea unorspecializări sau instruiri;
    5) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau oadeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedentepenale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătatecorespunzătoare;
    8) curriculumul vitae;
    9) copia certificatului de căsătorie sau copiiledocumentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
    10) lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori(după caz).
    12.  Copiile documentelor prezentate sînt autentificatenotarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirmaveridicitatea lor. 

Termen limită de depunere adocumentelor :       02 noiembrie 2016,ora 1600

Persoanaresponsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primireadocumentelor:

ButnaruLeonid, Telefon: 026422381,E-mail: butnaru_leonid@mail.md

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.12.2017
Vizitatori: 494480
sus
Copyright © 2017 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran