ANUNȚ: Concurs achizitia rechizitelor de birou/ servicii imprimare pliante/ banner roll up 2 panouri informative/ în cadrul proiectului 1HARD/3.1/47

By 1 februarie 2022 iunie 13th, 2022 Noutati
Consiliul raional Nisporeni anunta concurs achizitia rechizitelor de birou/  servicii imprimare pliante/ banner roll up
2 panouri informative/ în cadrul proiectului 1HARD/3.1/47
 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră”.
Termenul limita de depunere a ofertelor este 01.03.2022, Ora 14.00, Consiliul Raional Nisporeni, str Ioan Voda nr.2
Mai multe detalii puteti vedea in documentatia anexata.

 

APROBAT

prin Ordinul

Ministerului Finanțelor

nr. 175 din 5 octombrie 2018

 

 

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri

 

 

 

 

 

Obiectul achiziţiei:               achiziţionarea rechizitelor de birou/  servicii imprimare/ banner roll up / 2 panouri informative/_

_________________________________

_________________________________

Cod CPV:                             22462000-6 Materiale publicitare,

30192000-1 Accesorii de birou

 

Autoritarea Contractantă:    Consiliul Raional Nisporeni

 

 

 

 

CAPITOLUL I

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1.        Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA).

2.        Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt:

a)      libera  concurenţă;

b)      eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

c)      transparenţa;

d)     tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

e)      protecția mediului;

f)       respectarea ordinii de drept;

g)      confidenţialitatea;

h)      asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

 

3.        Sursa de finanţare

3.1.  În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

3.3. În cazul lipsei mijoacelor financiare,FDA va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă.

4.        Participanţii la procedura de achiziție

4.1.  Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică  de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.

5.        Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6.        Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7.        Secţiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctuluiIPO8.

CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi

CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8.        Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iarautoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9.        Practicile de corupere şi alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante şi participanţii la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a.              va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b.             va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni:

a.              promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

b.             orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

c.              înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

d.             deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

e.              distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorităţii contractante are obligația de a  exclude practicile de corupere  în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

 

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10.     Criterii generale

10.1.   Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2.   Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3.   Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

a)      eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

b)      capacitatea de exercitare a activității profesionale;

c)      capacitatea economică şi financiară;

d)     capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e)      standarde de asigurare a calității;

f)       standarde de protecţie a mediului.

 

11.     Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1.   Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  publică.

11.2.   Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3.   Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a.              se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

b.             nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c.              a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d.             prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

e.              a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

f.              se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g.             a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;

h.             se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;

i.               este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

 

11.4.   Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5.   Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

11.6.   În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

11.7.   În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

11.8.   Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9.   Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12.     Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1.    Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13.     Capacitatea economică şi financiară

13.1.   În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a.    declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b.    rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c.    declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

13.2.   În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor.

13.3.   Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4.   În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5.   Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

13.6.   În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7.   Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute lapunctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8.   O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14.     Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1.   În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele:

a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă;

e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;

g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

14.2.   Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.

14.3.   În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4.   Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g),  care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5.   Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15.     Standarde de asigurare a calităţii.

15.1.   Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2.   În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

16.     Standarde de protecție a mediului.

16.1.   Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

16.2.   În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

17.     Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1.   În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi  valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

 

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18.     Documentele ce constituie oferta

18.1.   Oferta va cuprinde următoarele:

a)      Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;

b)      Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate;

c)      Documentul unic de achiziții european;

18.2.   Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

19.     Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor

19.1.   Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solictarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2.   Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz.

20.     Oferte alternative

20.1.   Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDApunctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21.     Garanţia pentru ofertă

21.1.   În cazul în care în FDApunctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2).

21.2.   Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDApunctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi:

a)             în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b)             transfer pe contul autorităţii contractante; sau

c)             alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDApunctul3.2.

21.3.   Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu  punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4.   Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele  evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;

c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5.   Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă:

a)             ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b)             ofertantul cîştigător refuză:

–                 să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42;

–                 să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6.   Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22.     Preţuri

22.1.   Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22.

22.2.   Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

22.3.   Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, FARA TVA.

22.4.   Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4.

22.5.   Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2).

22.6.   Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDApunctul 3.7.

23.     Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1.   Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDApunctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2.   În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.

24.     Valuta ofertei

24.1.   Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul 3.9. prevede altfel.

25.     Formatul ofertei

25.1.   Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26.     Depunerea ofertelor

26.1.   Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri,  a sepcificației tehnice, a DUAE și a garanției pentru ofertă după caz.

26.2.   La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27.     Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1.   Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28.     Oferte întîrziate

28.1.   SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2.   În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29.     Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

29.1.   În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

 

30.     Deschiderea ofertelor

30.1.   Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDApunctul 4.2.

30.2.   Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

 

Secțiunea a-5-a. Licitația electronică

30.3.    Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică

30.4.   Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:

a)      exclusiv pepreț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;

b)      pepreț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sal în documentația de atribuire.

30.5.   În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte.

30.6.   Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.

30.7.   În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție.

30.8.   În timpul licitației electronice, ofertantul poate:

a)      săvizualizezeîntimp real desfășurarealicitațieielectronice;

b)      săofere o valoarenouă a oferteiîncadrulfiecăreirunde de licitare.

30.9.   Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă,timpul rămas până la sfârșitul rundei și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului.

30.10.        În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.

30.11.        Licitația electronică va lua sfîrșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților.

30.12.        Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.

Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31.     Confidenţialitate

31.1.   SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32.     Clarificarea ofertelor

32.1.   Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2.   În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3.   Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33.     Determinarea conformităţii ofertelor

33.1.   Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

33.2.   Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a)             nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract;

b)             nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;

c)             nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

33.3.   Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.

34.     Neconformităţi, erori şi omiteri

34.1.   Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

34.2.   Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35.     Evaluarea ofertelor

35.1.   Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2.   Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

36.     Calificarea ofertantului

36.1.   Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2.   Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3.   O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.

37.     Descalificarea ofertantului

37.1.   Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

37.2.   Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică

37.3.   Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

37.4.   Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

37.5.   Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

37.6.   Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

37.7.   Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38.     Anularea procedurii

38.1.   Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza  art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015,  tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

39.     Criteriul de adjudecare

39.1.   Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDApunctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40.     Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării

40.1.   La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea  de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.

41.     Înştiinţarea de adjudecare

41.1.   Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informați  cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

41.2.   Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție  este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora.

42.     Garanţia de bună execuţie

42.1.   La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDApunctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3).

42.2.   Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43.     Semnarea contractului

43.1.   O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri (F5.1)sauFormularul contractului de servicii(F5.2) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.

43.2.   Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat înFDApunctul 6.5.

44.     Dreptul de contestare

44.1.   Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2.   Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3.   Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4.   Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor.

 


CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

 

Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

 

1.   Dispoziții generale

 

1.                  Nr. 2.                 Rubrica 3.                  Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. 4.                  Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: 5.                  Consiliul Raional Nisporeni ,1007601004788
1.2. 6.                  Obiectul achiziției: 7.                  Servicii pentru evenimente
1.3. 8.                  Numărul  procedurii de achiziție: 9.                  Nr.:4 COP

10.               

1.4. 11.              Tipul obiectului de achiziţie: 12.              Servicii /Bunuri
1.5. 13.              Codul CPV: 14.              22462000-6 Materiale publicitare,

15.              30192000-1 Accesorii de birou

16.               

1.6. 17.              Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: 18.              Bugetul local cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, prin Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 , perioada bugetară 2021-2023

19.              proiectul IMDRO 1 Hard 3.1/47„Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii rutiere in zona transfrontaliera”

20.               

1.7. 21.              Administratorul alocațiilor bugetare: 22.              Consiliul Raional Nisporeni
1.8. 23.              Partenerul de dezvoltare (după caz): 24.              Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 ,
1.9. 25.              Denumirea cumpărătorului, IDNO: 26.              Consiliul Raional Nisporeni
1.10. 27.              Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO: 28.              Consiliul Raional Nisporeni
1.11. 29.              Limba de comunicare: 30.              [limba de stat]
1.12. 31.              Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la  documentația de atribuire   32.                                                                                                                                                     
Consiliul Raional Nisporeni, sectia economie. Tel  0264 22227 33.                                                                                                                                                     
  34.                                                                                                                                                     
  35.                                                                                                                                                     
  36.                                                                                                                                                     
1.13. 37.              Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate 38.                                                                                                                                                    [Da]
1.14. 39.              Tipul contractului:  Bunuri/ servicii

 

1.15. 40.              Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 41.                                                                                                                                                     „nu se aplică”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 Baner roll up  buc 1
2. Servicii imprimare Pliante buc 2000
3. Panou informativ buc 2
4. Rechizite de birou Hirtie A4 buc 100
5 Mape buc 20
6 Toc buc 20
7 Capsator buc 2
8 Calculator Citizen SDC 888 T buc 2
9 Folii A4 75 MKM buc 500
10 Perforator buc 2
11 Capse buc 20
12 Clame buc 10
13 Suport pu documente buc 2
14 Suport rechizite buc 1
15 Marker flipchart (8550 rosu) buc 5
16 Marker flipchart (8550 negru) buc 5
17 Marker flipchart (8550 albastru) buc 5
18 Hirtie Flipchart buc 5
19 Mapa de protectie buc 48
20 Clei creion buc 10
21 Biblioraft buc 15
22 Registru pu cancelarie buc 5
23 Blinder buc 12

 

 

 

3.   Pregătirea ofertelor

 

3.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate
3.2. Garanţia pentru ofertă: a)      Nu ESTE NECESARA.
3.3. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: ________% din valoarea ofertei fără TVA.
3.4. Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): NU
3.5. Termenul de livrare/prestare:  
3.6. Locul  licrării bunurilor/prestării serviciilor: OR Nisporeni, str Ioan Voda 2
3.7. Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare.

[se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare]

3.8. Perioada valabilităţii ofertei va fi de: [ __60 zile]
3.9. Ofertele în valută străină: se accepta

4.   Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1 Locul/Modalitatea de  depunerea ofertelor, este:   42.                                                                                                                                                     
Consiliul Raional Nisporeni, str Ioan Voda nr.2 43.                                                                                                                                                     
  44.                                                                                                                                                     
  45.                                                                                                                                                     
 
46.                47.                                                                                                                                                     
4.2. Termenul limită de depunere a ofertelor este: Data, Ora

01.03.2022

Ora 14.00

Consiliul Raional Nisporeni, str Ioan Voda nr.2

48.                                                                                                                                                     
  49.                                                                                                                                                     
50.                51.                                                                                                                                                     
4.3. 52.              Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). 53.                Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

5.   Evaluarea și compararea ofertelor

5.1. Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: [lei MD]
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: Cursul Info Euro
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: [data ratei de schimb]
5.2. Modalalitatea de efectuare a evaluării:  Evaluarea va fi efectuată pe:. atribuirea contractului pe lot
5.3.

 

Factorii de evaluarea vor fi următorii: [___Pretul cel mai mic____________________________]

 

6.   Adjudecarea contractului

6.1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Se va aplica criteriul de avaluare:

[__pretul cel mai mic_________________________]

 

6.2. Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): _____%
6.3. Garanţia de bună execuţie a contractului: a)      Nu este necesara
6.4. Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul _____________

a)      Societate pe acţiuni

b)      Societate cu răspundere limitată

Altele _________

6.5. Numărul maxim de zile  pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: [_______3________ zile]

 

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

 

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă.

54.              Formular 55.              Denumirea
F3.1 Formularul ofertei
F3.2
F3.3

 

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________

Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________

Către:  ____________________________________________

[numele deplin al autorităţii contractante]

________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

a)      Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b)      ____________________________________________________________ se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

c)      Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

d)     Suma totală a ofertei  cu TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

e)      Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f)       În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

g)      Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h)   Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

 

Semnat:________________________________________________

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

 

Nume:_________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____________________________________________

Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

56.              Formular 57.              Denumirea
F5.1 Contract-model Bunuri
F5.2 Contract-model Servicii
 

 

 

Contract-model Bunuri(F5.1)

ACHIZIŢII PUBLICE

 

Contract Nr. _________

 

de achiziţionare _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Cod CPV: _____________________

 

“___”_________20__                                        __________________________

(localitataea)

 

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantă
 

______________________________________,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător

______________________________________,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

 

______________________________________,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Cumpărător

______________________________________,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de altă parte,

 
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

 

a.         Achiziţionarea _______________________________________________________________,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„___” _______________________ 20__.

 

b.        Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

 

a)        Specificaţia tehnică;

b)        Specificația de preț;

c)        [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]

 

c.         Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

 

d.        În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

 

e.         Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.            Obiectul Contractului
1.1.       Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.       Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător.

1.3.       Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4.       Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie.

2.            Termeni şi condiţii de livrare
2.1.       Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în  termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2.       Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]

 

2.3.       Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3.            Preţul şi condiţii de plată
3.1.       Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.       Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.       Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.       Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]

3.5.       Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4.            Condiţii de predare-primire
4.1.       Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a)             cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)             calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)             ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.       Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.            Standarde
5.1.       Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.       Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

6.            Obligaţiile părţilor
6.1.       În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a)             să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)             să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c)             să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)            să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2.       În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a)             să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)             să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.            Forţa majoră
7.1.       Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.       Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

7.3.       Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8.            Rezilierea
8.1.       Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.       Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a)             Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b)             Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;

c)             Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d)            Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3.       Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4.       Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea.

9.            Reclamaţii
9.1.       Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2.       Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate   Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.       Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4.       În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.       Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.       În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

 

10.         Sancţiuni

10.1.   Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului.

10.2.   Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3.   Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4.   Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.       Drepturi de proprietate intelectuală
11.1.   Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)             reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)             daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.       Dispoziţii finale
12.1.   Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2.   De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

12.3.   Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.4.   Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5.   Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6.   Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării  la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7.   Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__.

12.8.   Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9.   Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

 

 

13.       Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor
 
Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantă
Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cont de decontare: Cont de decontare:
Banca: Banca:
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod:
Cod fiscal: Cod fiscal:
14.       Semnăturile părţilor
Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:
L.Ș. L.Ș.

 

 

Contract-model Servicii(F5.2)

ACHIZIŢII PUBLICE

 

Contract Nr. _________

 

de achiziţionare _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Cod CPV: _____________________

 

“___”_________20__                                        __________________________

(localitataea)

 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă
 

______________________________________,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Prestator

______________________________________,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

 

______________________________________,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Cumpărător

______________________________________,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de altă parte,

 
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

 

f.         Achiziţionarea _______________________________________________________________,

(denumirea serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________,

 

)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„___” _______________________ 20__.

 

g.        Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

 

d)       Specificaţia tehnică;

e)        Specificația de preț;

f)         [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]

 

h.        Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

 

i.          În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

 

j.          Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

15.       Obiectul Contractului
15.1.   Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

15.2.   Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

15.3.   Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

15.4.   Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Serviciilor sînt indicate în Specificaţie.

16.       Termeni şi condiţii de prestare
16.1.   Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în  termenele prevăzute de graficul de prestare.

16.2.   Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]

 

16.3.   Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

17.       Preţul şi condiţii de plată
17.1.   Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

17.2.   Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

17.3.   Achitarea plăţilor pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldoveneşti.

17.4.   Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]

17.5.   Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

18.       Condiţii de predare-primire
18.1.   Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

d)            cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

e)             calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

18.2.   Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

19.       Standarde
19.1.   Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

19.2.   Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

20.       Obligaţiile părţilor
20.1.   În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

e)             să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

f)              să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

g)             să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

h)             să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

20.2.   În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

c)             să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)            să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

21.       Forţa majoră
21.1.   Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

21.2.   Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de __  zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

21.3.   Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

22.       Rezilierea
22.1.   Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

22.2.   Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

e)             Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

f)              Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

g)             Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;

h)             Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

22.3.   Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de __  zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

22.4.   Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea.

23.       Reclamaţii
23.1.   Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

23.2.   Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate   Prestatorului în termen de __  zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

23.3.   Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

23.4.   În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

23.5.   Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

23.6.   În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

 

24.         Sancţiuni

24.1.   Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului.

24.2.   Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

24.3.   Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de __% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

24.4.   Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul]  din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

25.       Drepturi de proprietate intelectuală
25.1.   Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

c)             reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

d)            daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

26.       Dispoziţii finale
26.1.   Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

26.2.   De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

26.3.   Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

26.4.   Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

26.5.   Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

26.6.   Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării  la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

26.7.   Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__.

26.8.   Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

26.9.   Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

 

27.       Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor
 
Prestatorul de Servicii Autoritatea contractantă
Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cont de decontare: Cont de decontare:
Banca: Banca:
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod:
Cod fiscal: Cod fiscal:
28.       Semnăturile părţilor
Prestatorul de Servicii Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:
L.Ș. L.Ș.
Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com