ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2020

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

 1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Nisporeni
 2. IDNO:1007601004788
 3. Adresa: Nisporeni, str.Ioan Vodă 2
 4. Numărul de telefon/fax: 026422227
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:[email protected], web:nisporeni.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1
50800000-3 Servicii de întreținere de rutină  a drumurilor publice locale pentru anul 2020 bucată 1 Conform caietului de sarini(deviz) 880996,00 lei
 
Valoarea estimativă totală fără TVA: 880 996,00 lei
 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru toate loturile;
 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

 

 1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2020
 2. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020
 3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
 4. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/
Obligativitatea
1 DUAE Semnat electronic Obligatoriu
2 Oferta(Propunerea financiară) Formularul F3.1, Semnat electronic Obligatoriu
3 Informatii generale despre ofertant Formular informativ, Semnat electronic Obligatoriu
4 Devizele aferente ofertei(propunerea tehnică) devizele F3,5,7 Semnat electronic Obligatoriu
5 Garanția pentru ofertă Scrisoare de la banca în valoare de 1% Obligatoriu
 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplică, vor fi 3 runde a cite 2 minute fiecare, pasul minim va fi de 0,1%-881,00 lei
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
Nu se aplică
 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
 • pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
 4. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]

 1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică
 2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică
 3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________
 4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:20 mai 2020
 5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se aplică
sistemul de comenzi electronice Nu se aplică
facturarea electronică Se aplică
plățile electronice Se aplică
 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
 2. Alte informații relevante: ______________________________________________________

 

Conducătorul grupului de lucru:  Vasile MĂRCUȚĂ                                                 L.Ș.

 

CAIET DE SARCINI

 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Nisporeni
 2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Nisporeni
 3. Obiectul achiziţiilor Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale pentru anul 2020

 

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura Volum

 

1 2 3 4 5
1. L 393 „Valea-Trestieni – G 89” – „Drum de acces spre or. Nisporeni”

 

1 DI89A

 

Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material

 

100m2 120,00
2. L 395 „M 1 – Drum de acces spre s. Bursuc”

 

2 DF18A

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

 

buc 5,00
3 DF53A

 

Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale

 

buc 5,00
4 DF19A

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat

 

buc 5,00
3. L 396 „M 1 – Drum de acces spre s. Iurceni”

 

5 DF17A

 

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

 

m2 8,40
6 DF18A

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

 

buc 4,00
7 DF53A

 

Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale

 

buc 4,00
8 DF19A

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat

 

buc 4,00
4. L 397 „M 1 – Drum de acces spre s. Cristesti”

 

9 PJ08B

 

Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat

 

m3 2,00
10 RpDD02A

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=15 cm

 

m3 1,50
11 DI107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

 

t 0,04
12 DB19C

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala

 

m2 10,00
13 DI107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

 

t 0,02
14 DB16D

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

 

m2 10,00
15 DF17A

 

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

 

m2 8,40
5. L 398 „R 25 – Drum de acces spre s. Cioresti”

 

16 TsG03A

 

Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini

 

100m2 10,00
6. L 401 „R 10 – Drum de acces la Manastirea Varzaresti”

 

17 DF18A

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

 

buc 1,00
18 DF53A

 

Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale

 

buc 1,00
19 DF19A

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat

 

buc 1,00
7. L 403.1 „Drum de acces spre s. Odaia”

 

20 DI89B

 

Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material

 

100m2 53,00
21 DI89A

 

Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material

 

100m2 77,00
22 DF18A

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

 

buc 2,00
23 DF53A

 

Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale

 

buc 2,00
24 DF19A

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat

 

buc 2,00
8. L 404 „Drum de acces spre s. Drojdieni”

 

25 DI109

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

 

m3 2,50
26 RpDD02A

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire

 

m3 5,00
27 DI107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

 

t 0,03
28 DB19C

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala

 

m2 50,00
9. L 405 „Drum de acces spre s. Vinatori”

 

29 DI93B

 

Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.

 

m2 110,00
30 DI89A

 

Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material

 

100m2 102,00
31 DF18A

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

 

buc 1,00
32 DF53A

 

Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale

 

buc 1,00
33 DF19A

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat

 

buc 1,00

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com