Consiliul Raional Nisporeni organizează concurs în data de 23 iunie 2021 pentru ocuparea a două funcții vacante în afara organigramei Consiliului raional Nisporeni, de manager de proiect și manager financiar pentru implementarea proiectului „Improvement and development of road infrastructure from cross-border area”, proiect finanțat prin Programul Operațional România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Concursul se desfășoară conform calendarului de mai jos:

 

Nr. crt. Activitatea Termenul
1. Publicarea anunțului de recrutare și selecție 23.06.2021
2. Depunerea dosarelor de candidatură 23.06.2021 – 08.07.2021
3. Selecția administrativă a dosarelor 09.07.2021
4. Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor 09.07.2021
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 13.07.2021
6. Comunicarea rezultatelor finale, după contestații privind selecția administrativă a dosarelor 15.07.2021
7. Proba scrisă 16.07.2021
8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 16.07.2021
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă 19.07.2021
10. Comunicarea rezultatelor finale, după contestații privind rezultatele la proba scrisă 22.07.2021
11. Proba interviu 13.07/23.07.2021
12. Afișarea rezultatelor la proba interviu 13.07/23.07.2021
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba interviu 13.07/23.07.2021
14. Comunicarea rezultatelor finale 24.07.2021

 

Condiții generale pentru participarea la concurs pentru potențialii candidați:

 • are cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice pentru fiecare dintre cele două posturi vacante sunt enumerate mai jos:

Denumirea postului Manager proiect
Nivelul postului Managerial

Scopul general

Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului
Condiții specifice pentru locul de muncă Cel puțin un an de experiență pe poziții similare
Studii necesare pentru locul de muncă Licență
Instruire Nu este cazul
Competențe informatice Microsoft Office; Internet Explorer/Chrome; aplicații de E-mail/Adobe/Acrobat Reader
Limbi Engleza (nivel A)
Experiența în muncă Cel puțin 3 ani
Abilități cerute Abilități de planificare și organizare, leadership, abilități excelente de comunicare, abilități de relaționare interpersonală
Cerințe specifice Experiență în management, coordonare și organizare
Responsabilități –        Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului;

–        Luarea deciziilor împreună cu managerul financiar referitor la alocarea resurselor;

–        Elaborarea bugetelor și planurilor de acțiune pentru activitățile ulterioare;

–        Stabilirea ședințelor periodice;

–        Supervizarea activităților subordonaților;

–        Raportarea modului în care obiectivele propuse sunt realizate;

–        Atribuirea responsabilităților subordonaților și colaboratorilor;

–        Stabilirea relațiilor de colaborare cu partenerii, instituțiile de stat, organismele financiare, furnizori și beneficiari ai proiectului;

–        Monitorizarea la timp progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor și participă la redactarea rapoartelor lunare către finanțatori, parteneri, beneficiari cu respectarea datelor stipulate în contracte;

–        Asigurarea rezolvării problemelor întâmpinate în implementarea proiectului și informarea la timp a echipei de conducere cu privire la problemele apărute;

–        face propuneri pentru îmbunătățirea stilului de lucru pentru a maximiza eficacitatea realizării obiectivelor propuse;

–        Pregătirea și organizarea planurilor de lucru în cadrul proiectului.

 

Denumirea postului Manager financiar
Nivelul postului Managerial

Scopul general

Coordonarea și monitorizarea activităților financiare
Condiții specifice pentru locul de muncă Cel puțin un an de experiență pe poziții similare
Studii necesare pentru locul de muncă Contabilitate/ economie/ administrarea afacerilor – licență
Instruire Nu este cazul
Competențe informatice Program de contabilitate, Microsoft Office; aplicații de e-mail
Limbi Engleza (nivelul A)
Experiența în muncă Cel puțin 3 ani
Abilități cerute Abilități de planificare și organizare; leadership, abilități excelente de comunicare, cunoaștere bună a legislației financiare, predictibilitate, capacitate și responsabilitate decizională, cunoașterea mecanismelor financiare și a procedurilor de implementare a proiectelor.
Cerințe specifice Experiență în contabilitate și finanțe
Responsabilități –          Luarea deciziilor împreună cu managerul de proiect cu privire la alocarea resurselor;

–          Participarea la elaborarea bugetelor și a planurilor de realizare a activităților viitoare;

–          Evidența modului în care resursele sunt alocate în proiect; -elaborarea rapoartelor și a materialelor de sinteză privind activitățile realizate, din punct de vedere financiar;

–          Efectuarea plăților în cadrul proiectului;

–          Realizarea rapoartelor financiare;

–          Asigura managementul financiar al proiectului;

–          Asigura gestionarea resurselor financiare;

–          Efectuarea programării financiare și urmărirea fluxului financiar;

–        Pregătirea documentelor justificative și a rapoartelor.

 

Acte necesare pentru participarea la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității publice organizatoare;
 2. copia conform cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile conform cu originalul a documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care susțin experiența candidatului, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere care să demonstreze faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, conține în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Bibliografie și tematică de concurs pentru funcția de manager proiect:

 • Ghidul aplicantului aferent Programului Operațional România – Republica Moldova 2014 – 2020;
 • Practical Guide to procurement and grant award procedures for European Union external actions.

Bibliografie și tematică de concurs pentru funcția de manager financiar:

 • Ghidul aplicantului aferent Programului Operațional România – Republica Moldova 2014 – 2020;
 • Practical Guide to procurement and grant award procedures for European Union external actions;
 • Legislatie specifica domeniului contabil.

 

Dosarele de depun la sediul Consiliului Raional Nisporeni, biroul 204 conform calendarului concursului de recrutare și selecție.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Raional Nisporeni la nr. de telefon 026422291 şi de pe pagina de internet a instituţiei: https://nisporeni.md/

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com