Consiliul raional Nisporeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni poate participa orice persoană care întrunește următoarele condiții de bază:

–          Deține cetățenia Republicii Moldova;

–          Deține cetățenia altor state, dar cu domiciliul în Republicii Moldova;

–          Are studii superioare/ de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional/ administrare pentru candidatul cu studii în alt domeniul decât cel medical (management organizațional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătății sânt obligatorii;

–          Cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          Are capacitatea deplină de exercițiu;

–          Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverenței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

–          Nu are antecedente penale nestinse;

–          Nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției solicitate;

–          Are o vechime în muncă de cel puţin  5 ani  în domeniul ocrotirii sănătăţii.

–          Nu a atins vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

La înscriere  pentru concurs candidaţii depun un dosar, care include următoarele:

–          cerere pentru participare la concurs cu menţionarea  postului solicitat;

–          copia buletinului de identitate;

–          copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

–          copia altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

–          copia carnetului de muncă;

–          adeverința medicală;

–          curriculum vitae;

–          declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

–          certificatul de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Termen de primire a dosarelor  16.03.22, ora 16:00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 204

Telefon de contact – 026422291

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com