ANUNȚ privind ocuparea funcției vacante de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni

ANUNȚ privind ocuparea funcției vacante de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni

Consiliul raional Nisporeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni. La concurs poate participa orice persoană care întrunește următoarele condiții de bază:

–          Deține cetățenia Republicii Moldova;

–          Deține cetățenia altor state, dar cu domiciliul în Republicii Moldova;

–          Are studii superioare/ de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional/ administrare, pentru candidatul cu studii în alt domeniul decât cel medical (management organizațional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătății sânt obligatorii;

–          Cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          Are capacitatea deplină de exercițiu;

–          Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

–          Nu are antecedente penale nestinse;

–          Nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției solicitate;

–          Are o vechime în muncă de cel puţin  5 ani  în domeniul ocrotirii sănătăţii şi medicină de familie;

–          Nu a atins vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

La înscriere  pentru concurs candidaţii depun un dosar, care include următoarele:

–          cerere pentru participare la concurs cu menţionarea  postului solicitat;

–          copia buletinului de identitate;

–          copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

–          copia altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

–          copia carnetului de muncă;

–          adeverința medicală;

–          curriculum vitae;

–          declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

–          certificatul de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

 

Termen de primire a dosarelor – 17 februarie 2024

Telefon de contact – 026422381, 067246866

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com