Consiliul raional Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante

By 19 aprilie 2024 mai 17th, 2024 Functii Vacante

Consiliul raional Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante, după cum urmează:

Specialist principal, Secţia economie – 1 unitate, funcţie temporar vacantă;

Specialist principal, Serviciul juridic, Aparatul Președintelui – 1 unitate, vacantă (studii în drept);

Specialist principal, Serviciul resurse umane, Aparatul Președintelui – 1 unitate,  funcție temporar vacantă;

Specialist principal, Serviciul financiar contabil – 1 unitate, funcție vacantă;

Specialist principal, Secția construcții și dezvoltarea teritoriului – 1 unitate, funcție temporar vacantă;

Specialist principal, Secția construcții și dezvoltarea teritoriului – 1 unitate,  funcție vacantă;

Specialist principal, Secția Administrație publică – 1 unitate, funcție vacantă;
Specialist, Secția Administrație publică – 1 unitate, funcție temporar vacantă;

Auditor intern, Aparatul preşedintelui raionului – 1 unitate, funcţia vacantă.

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, inclusiv dintr‑o funcție publică cu statut special, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b), sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Dosarul va conţine :

  • formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocupare funcţiei publice prin concurs, aprobai prin  Hotărârea Guvernului nr.20l din 11.03.2009;
  • copia buletinului dc identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de munca, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de I ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  • certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.
  • cazierul judiciar.
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului — în cazul în care candidatul consideră

necesar.

Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs până la data de 24 mai 2024, ora 16.00 etajul II, biroul nr. 202, Consiliul raional .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com